Norsk selskap for hematologi

Nyheter

Rivaroxaban i påvente av DVT-diagnostikk

04. juli 2020
Guidelines suggest using empiric low-molecular-weight heparin if the diagnostic workup of deep vein thrombosis (DVT) is expected to be delayed. The role of direct oral anticoagulants for deferred compression ultrasound imaging (CUS) in patients with suspected DVT remains unexplored. The main objective of the study was to assess the safety of deferring CUS with therapeutic doses of rivaroxaban.

Uke 18 - Apixaban for VTE ved kreftsykdom

05. mai 2020
Det har vært en avventende holdning til bruken av DOAK hos pasienter med aktiv kreftsykdom og under aktiv kreftbehandling. Studier på DOAK tidligere har vist en økt forekomst av blødninger i DOAK gruppen sammenlignet med lavmolekylært heparin, spesielt i GI-cancer gruppen. Nå kommer den første non-inferiority studien med apixaban som viser færre re-tromboser og ingen forskjell i alvorlige blødninger. Studien vil nok føre til mer liberal bruk av DOAK i kreftpopulasjonen.

Ruxolitinib ved GVHD

27. april 2020
Steroidrefraktær aGVHD har til nå hatt svært dårlig prognose. Resultatet fra den nylig publiserte REACH II-studien (Randomisert fase III, Ruxolitinib vs BAT (best available treatment) ved SR-aGVHD vil med all sannsynlighet få konsekvenser for aGVHD behandlingen fremover.

Dara IV vs SC

27. april 2020
Denne ukens artikkel er en studie som sammenliknet intravenøs daratumumab med subcutan daratumumab. Det ser ut til at de to måtene å administrere medikamentet på ga helt like resultater. Da bærer det kanskje mot daratumumab s.c. ?

Påskeegg fra 1947

27. april 2020
Hematologer har elsket eggekvitestoff siden Dr. Watson i et brev til Dr. Bence-Jones i 1845 skrev følgende om urinen til en myelomatosepasient "Dear Dr Jones, […] the tube contains urine of very high specific gravity. When boiled, it becomes slightly opaque. On addition of nitric acid, it effervesces, assumes a reddish hue, and becomes quite clear, but as it cools, assumes the consistency and appearance which you see. Heat reliquifies it. What is it?." Men eggekvitestoff er ikke bare viktig i myelomatose, det er også viktig i påskeegg - både i ekte egg og i de sjokoladeholdige. Månedens artikkel er en liten epistel fra BMJ om påskeegg fra 1947. God påske

Immunrespons ved SARS, MERS og COVID-19

15. mars 2020
Ukens artikkel er om en oversiktsartikkel om immunrespons ved SARS, MERS og COVID-19.

Uke 10: IV jern

08. mars 2020
Jern3+-isomaltosid (Monofer(R)) og Jern3+-karboksymaltose (Ferrinject(R)) brukes i norsk spesialisthelsetjeneste til pasienter med behov for jern med intoleranse eller manglende respons på peroralt jern. Det har vært kjent en stund at Monofer gir mindre grad av hypofosfatemi enn Ferrinject. Disse to sampubliserte randomiserte studiene bekrefter dette. Av pasienter som fikk Monofer fikk 7,9 % hypofosfatemi, mens 75 % fikk det i Ferrinject armen. Hypofosfatemi var i studien definert som <0,65 mmol/L, svarende til en moderat eller alvorlig hypofosfatemi. Mekanismen er muligens en akutt økning i fibroblast vekstfaktor 23 etter administrering av Ferrinject som igjen fører til økt fosfatutskillelse i urinen og redusert 1,25-dihydroxyvitamin D og ionisert kalsium som igjen fremmer en sekundær hypoparathyroidisme som opprettholder hypofosfatemien. Den kliniske betydningen av disse studiene er usikker, da fosfat vil stige igjen. Men ved uspesifikke symptomer eller ved behov for gjentatte jerninfusjoner bør man vurdere å kontrollere fosfatverdi i serum.

Uke 8: Behandling av eldre med AML

23. februar 2020
Hva skal vi behandle eldre med AML med? Skal de ha hypometylerende behandling eller intensiv kjemoterapi? Dette finnes det ikke klare svar på. I denne retrospektive studien fra USA gir hyopmetylerende behandling bedre overlevelse enn intensiv kjemoterapi. En svakhet ved slike studier er såkalt "indication bias" som vil si at den behandlende legen velger behandling man tror er best til den enkelte pasient, noe som gjør det vanskeligere å sammenlikne behandlingene, men i mangel av randomiserte intervensjonsstudier er likevel disse dataene nyttige.

Karolinska Hematology Seminar

05. februar 2020
The Karolinska Hematology Seminar is organized for the eighteenth time. The seminar is a two-day meeting with the aim of offering State of the Art lectures by internationally leading experts in selected hematological areas. Welcome!

Side 1 av 2