Norsk selskap for hematologi

Nyheter

Teclistamab

28. september 2022
Teclistamab ved langtkommen myelomatose. Levetiden ved myelomatose har økt gradvis de siste tiårene, primært grunnet tilgangen på nye medikamenter. I Norge i dag er median OS for hele myelompopulasjonen 51 måneder etter start av 1. linjebehandling, betydelig lengre for yngre pasienter <65 år hvor den er 95 måneder. Utfordringen man til slutt støter på hos pasienter som tolerer behandling over flere linjer er at man går tom for behandlingsmuligheter. Svært mange nye immunterapier er nå på vei. I denne studien i NEJM presenteres data fra fase 1-2 Majestec-1 studien på det bispesifikke antistoffet teclistamab hos pasienter med median 5 tidligere behandlingslinjer. Studien viser imponerende responsraten på 63 % (hvor 58,8 % hadde VGPR eller bedre). Median PFS er på 11,3 måneder. Studien førte til at teclistamab ble godkjent av EMA i slutten av august.

Ukas artikkel - MGCS

15. september 2022
De siste årene har det blitt et økende fokus på at selv små B-celleklon kan gjøre stor skade og begrepet monoklonal gammopati av klinisk betydning (MGCS) er noe vi stadig oftere hører om. Denne artikkelen tar for seg IgM relatert MGCS.

Oppdaterte Handlingsprogram

15. september 2022
Handlingsprogram for Hemokromatose og Vitamin B12-mangel er oppdaterte! Viser til rubrikken Handlingsprogram ovenfor.

Forskningslegater - søknadsfrist 1. oktober

15. september 2022
The Incyte Grant for Hematologisk Forskning 2022 - Har til formål å stimulere interessen for forskning innen for hematologi, samt å motivere unge klinikere og forskere til å delta i den vitenskapelige utvikling. Det utdeles i år to legater til en samlet verdi av $40.000. Søknadsfristen er 1. oktober 2022. Les mere på https://grant.incytenordics.eu/ [grant.incytenordics.eu]

Høstmøtet 2022

06. juli 2022
Velkommen til hematologisk Høstmøte 2022 Følg vedlagt lenke for påmelding og program, eller klikk på lenken nederst på denne siden! https://www.helsekonferanser.no/hematologisk-hstmte-2022

Ukas artikkel: HU vs peg interferon

04. juli 2022
Ukens artikkel er en randomisert studie mellom hydroxyurea og pegylert intereferon alfa hos pasienter med essensiell trombocytose eller polycytemia vera. Den viser at i hovedsak er de to behandlingene like gode, men med litt forskjellige effekter og litt forskjellige bivirkninger. Lenke til artikkelen: https://ashpublications.org/blood/article/139/19/2931/483404/A-randomized-phase-3-trial-of-interferon-vs

AML-studier i Norge pr juni 2022

09. mars 2022
Studiestatus AML Norge per 01.06.22: 1. Fit AML HOVON 150 (Andrea) og 156 (btg): Se over og www.hovon.nl 2. Relapsed refractory AML: CC-90009-AML-001 studien restarter i april/mai, Oslo (Andrea) og Bergen (Bjørn Tore). Oppstart i juli i Norge https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT02848001 3. Unfit AML CA059-001: SIRPalpha terapeutisk antistoff: A PHASE 1, OPEN-LABEL, DOSE FINDING STUDY OF CC-95251 ALONE AND IN COMBINATION WITH ANTINEOPLASTIC AGENTS IN SUBJECTS WITH ACUTE MYELOID LEUKEMIA ANDMYELODYSPLASTIC SYNDROMES. I løpet av mai vil trolig denne studien åpne i Norge. Del A er doseeskalering og 6 pasienter er inkludert og vurdert. Ingen sikker respons. Neste kohort er i mai og juni. I Norge ma vi svare REK, trolig ca 20.04. Sverige er også med på denne studien. Bergen og Oslo RH. Oslo har inkludert 2 pasienter. Åpnet ny kohort. Ingen reaksjon på studiemedisin. Flere slots neste uke. 4. Unfit AML, Palm-studien, Helse Sør-Øst: Precision Therapy Versus Standard Therapy in AML and MDS in Elderly (PALM). PI Anders Dahm. Kontakt Anders for informasjon. https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT05025098 5. Unfit AML nydiagnostisert og RR AML: LD VenEx Unfit AML venetoklaks + azacitidin. PI Waleed Majeed, SUS. Oppstart juni 2022? Kontakt Waleed for detaljer og hvordan sette opp studie på ditt sykehus. Logistikk krevende. Majeed Mohammed, Waleed waleed.majeed.mohammed@sus.no 6. IMPRESS Norway: RR malignitet. Det er mulig å melde inn pasienter til screening. Egne AML kohorter: a. RR unfit AML/MDS med normo/hypoplastisk beinmarg (PI: Emil Nyquist). Oppstart september 2022 (?) Kontakt Emil Nyquist (emil.nyquist@siv.no) om detaljer. b. NPM1 mutert, spesielt myeloide neoplasier og AML. Oppstart desember 2022? (Irini, Øystein, Bjørn Tore) 7. Curamir mir15a-like, unfit AML. CR-001, is a miR-15a mimic. Se vedlegg. Dette er spennende! 8. ENHANCE II (TP53 AML og MDS), III (unfit AML). Oslo og Bergen har MDS (ENHANCE I), Oslo har Enhance II. Starter over sommeren? Off Lable behandling av AML: Irini og jeg ønsker velkommen RR AML pasienter som kan tenke seg å prøve lav-toksisk utprøvende behandling utenfor klinisk studie, men delta i en tilpasset biobanking for PK/PD. Send henvisning med spørsmål om Second opinion. Den utprøvende behandlingen vil være en malariamedisin og valproat (Orfiril). Pågående infeksjon og antibiotikabehandling er ikke noe problem. Om reising er et problem vil vi sende medisin og organisere enkel prøvetaking av blod (og eventuelt beinmarg). Uansett vil vi ha kontrollene utført lokalt. Ta gjerne kontakt på telefon eller email. To pasienter har pågående behandling nå. https://www.helsedirektoratet.no/veiledere/utprovende-behandling/utprovende-behandling-utenfor-kliniske-studier Register AML: Vi er enige om at dette er kritisk viktig. Anne Sophie, Andrea og Waleed Majeed arbeider videre med regionale konsept, trolig etter modell fra Midtnorsk myelomatoseregister. Oppdatering kommer. Møter i NAMLG: Siste møte i dag 1.6. Første onsdag annenhver måned, kl 2030-2200. Anne Sophie sender invitasjon til Zoom.

Liberal vs restriktiv transfusjonsstrategi

21. februar 2022
Denne artikkelen sammenliknet en liberal blodoverføringsstrategi (Hb <10.0) med en restriktiv strategi (Hb <8.0) hos pasienter med akutt hjerteinfarkt og samtidig anemi. Endepunktet var store kardiovaskulære hendelser. 668 pasienter ble randomiesert og det var 11% i den resitriktive gruppen som fikk en endepunktshendelse, mens det var 14% i den liberale gruppen. Dette var en forskjell som ble regnet som "non-inferior". Det et interessant hypotesegenererende funn at en liberal strategi kanskje gir flere kardiovaskulære hendelser enn en restriktiv strategi.

Cerebral venøs trombose

21. februar 2022
Cerebral venøs trombose er en sjelden tilstand der det finnes få gode prospektive studier. Ukens artikkel er en stor retrospektiv gjennomgang av pasienter med cerebral venøs trombose fra flere land der man har sammenliknet DOAC behandling med warfarin. De fant at DOAC og warfarin hadde like god effekt, men at DOAC ga mindre blødninger. Lenke til artikkel: https://www.ahajournals.org/doi/10.1161/STROKEAHA.121.037541

Side 1 av 4