Norsk selskap for hematologi

Nyheter

Pasientinformasjon: mastocytose register-studie

17. februar 2021
Vedlagt er pasientinformasjon med samtykke til deltakelse i en multisenter registreringsstudie for pasienter med systemisk mastocytose i Europa. Studien har til nå inkludert >4000 pasienter og målet er 10000. Dette kan bidra med svært nyttig informasjon.

Medfødte trombocyttdefekter med normalt platetall - ukas artikkel uke 5

17. februar 2021
Ukas artikkel er en oversiktsartikkel i Haematologica som tar for seg medfødte trombocyttdefekter, med fokus på de kliniske, biologiske og genetiske trekkene. Først publisert November 2020.

Spesielle PV-situasjoner og sekundær erytrocytose

17. januar 2021
Oversiktsartikkel fra BJH angående spesielle PV-tilfeller og sekundær erytrocytose.

Autoimmun hemolytisk anemi

17. januar 2021
Oversiktsartikkel av Sigbjørn Berentsen et al er publisert i Indremedisineren:

Hematologiske kimbanemutasjoner

21. oktober 2020
Nordisk program for utredning og behandling av myeloide neoplasier som skyldes nedarvede genfeil finnes nå på nettsiden. Sjekk rubrikken "Handlingsprogram" - Nordic guidelines Germline predisposition to myeloid neoplasms.

REMNANT-studien

30. september 2020
Minimal restsykdom (MRD) har blitt et vanlig mål ved flere hematologiske maligniteter, også ved myelomatose. Foreløpig er dette et mål som benyttes kun i kliniske studier, og disse viser at hvis man oppnår MRD negativitet har man bedre prognose enn i motsatt fall. Det finnes flere former for MRD måling ved myelomatose, inklusive flowcytometri, sekvensering, PET-CT og massespektrometri. Hvilken metode som er best er ikke avklart. Et annet moment som er ikke er avklart er hva man skal bruke MRD målingene til ved myelomatose. Dette skal adresseres i den norske REMNANT-studien hvor vi skal undersøke om det lønner seg å starte relapsbehandling ved MRD relaps eller ved biokjemisk relaps basert på M-komponent. I den forbindelse har Schjesvold og kolleger i Oslo laget en oversiktsartikkel om MRD i myelomatose og en beskrivelse av REMNANT-studien.

Azacitidine + venetoklaks ved AML

09. september 2020
AML hos pasienter som ikke tåler intensiv kjemoterapi eller allogen stamcelle-transplantasjon har kort forventet levetid. Standard 1. linje behandling har vært azacitidine eller decitabine. Denne randomiserte studien undersøkte azacitidine mot azacitidine + venetoclax. Resultatene viser at tillegg av azacitidine økte median overlevelse fra 9.6 til 14.7 måneder. Det virker sannsynlig at azacitidine + venetoclax vil bli den nye standardbehandlingen i 1. linje for denne pasientgruppen.

Antikoagulasjon ved antifosfolipidsyndrom

09. september 2020
Ukens artikkel er guidelines om bruk av DOAC ved antifosfolipid syndrom

Hematologisk Vintemøte, 5-6 Oktober, Thon Hotel Storo

13. august 2020
Det blir et variert og faglig spennende program. I år er det overordnede temaet, persontilpasset medisin. Styret i Norsk Selskap for Hematologi og programkomitéen ønsker alle hjertelig velkommen!

Side 1 av 3