Norsk selskap for hematologi

Nyheter

Hematologiske kimbanemutasjoner

21. oktober 2020
Nordisk program for utredning og behandling av myeloide neoplasier som skyldes nedarvede genfeil finnes nå på nettsiden. Sjekk rubrikken "Handlingsprogram" - Nordic guidelines Germline predisposition to myeloid neoplasms.

REMNANT-studien

30. september 2020
Minimal restsykdom (MRD) har blitt et vanlig mål ved flere hematologiske maligniteter, også ved myelomatose. Foreløpig er dette et mål som benyttes kun i kliniske studier, og disse viser at hvis man oppnår MRD negativitet har man bedre prognose enn i motsatt fall. Det finnes flere former for MRD måling ved myelomatose, inklusive flowcytometri, sekvensering, PET-CT og massespektrometri. Hvilken metode som er best er ikke avklart. Et annet moment som er ikke er avklart er hva man skal bruke MRD målingene til ved myelomatose. Dette skal adresseres i den norske REMNANT-studien hvor vi skal undersøke om det lønner seg å starte relapsbehandling ved MRD relaps eller ved biokjemisk relaps basert på M-komponent. I den forbindelse har Schjesvold og kolleger i Oslo laget en oversiktsartikkel om MRD i myelomatose og en beskrivelse av REMNANT-studien.

Azacitidine + venetoklaks ved AML

09. september 2020
AML hos pasienter som ikke tåler intensiv kjemoterapi eller allogen stamcelle-transplantasjon har kort forventet levetid. Standard 1. linje behandling har vært azacitidine eller decitabine. Denne randomiserte studien undersøkte azacitidine mot azacitidine + venetoclax. Resultatene viser at tillegg av azacitidine økte median overlevelse fra 9.6 til 14.7 måneder. Det virker sannsynlig at azacitidine + venetoclax vil bli den nye standardbehandlingen i 1. linje for denne pasientgruppen.

Antikoagulasjon ved antifosfolipidsyndrom

09. september 2020
Ukens artikkel er guidelines om bruk av DOAC ved antifosfolipid syndrom

Hematologisk Vintemøte, 5-6 Oktober, Thon Hotel Storo

13. august 2020
Det blir et variert og faglig spennende program. I år er det overordnede temaet, persontilpasset medisin. Styret i Norsk Selskap for Hematologi og programkomitéen ønsker alle hjertelig velkommen!

Mastocytose - svenske nasjonale retningslinjer

23. juli 2020
Svenske nasjonale retningslinjer for mastocytose er nå tilgjengelige på nettsiden! Sjekk handlingsprogramrubrikken.

Rivaroxaban i påvente av DVT-diagnostikk

04. juli 2020
Guidelines suggest using empiric low-molecular-weight heparin if the diagnostic workup of deep vein thrombosis (DVT) is expected to be delayed. The role of direct oral anticoagulants for deferred compression ultrasound imaging (CUS) in patients with suspected DVT remains unexplored. The main objective of the study was to assess the safety of deferring CUS with therapeutic doses of rivaroxaban.

Uke 18 - Apixaban for VTE ved kreftsykdom

05. mai 2020
Det har vært en avventende holdning til bruken av DOAK hos pasienter med aktiv kreftsykdom og under aktiv kreftbehandling. Studier på DOAK tidligere har vist en økt forekomst av blødninger i DOAK gruppen sammenlignet med lavmolekylært heparin, spesielt i GI-cancer gruppen. Nå kommer den første non-inferiority studien med apixaban som viser færre re-tromboser og ingen forskjell i alvorlige blødninger. Studien vil nok føre til mer liberal bruk av DOAK i kreftpopulasjonen.

Ruxolitinib ved GVHD

27. april 2020
Steroidrefraktær aGVHD har til nå hatt svært dårlig prognose. Resultatet fra den nylig publiserte REACH II-studien (Randomisert fase III, Ruxolitinib vs BAT (best available treatment) ved SR-aGVHD vil med all sannsynlighet få konsekvenser for aGVHD behandlingen fremover.

Side 1 av 2