Azacitidine + venetoklaks ved AML

AML hos pasienter som ikke tåler intensiv kjemoterapi eller allogen stamcelle-transplantasjon har kort forventet levetid. Standard 1. linje behandling har vært azacitidine eller decitabine. Denne randomiserte studien undersøkte azacitidine mot azacitidine + venetoclax. Resultatene viser at tillegg av azacitidine økte median overlevelse fra 9.6 til 14.7 måneder. Det virker sannsynlig at azacitidine + venetoclax vil bli den nye standardbehandlingen i 1. linje for denne pasientgruppen.
AZA + venetoclax