Uke 10: IV jern

Jern3+-isomaltosid (Monofer(R)) og Jern3+-karboksymaltose (Ferrinject(R)) brukes i norsk spesialisthelsetjeneste til pasienter med behov for jern med intoleranse eller manglende respons på peroralt jern. Det har vært kjent en stund at Monofer gir mindre grad av hypofosfatemi enn Ferrinject. Disse to sampubliserte randomiserte studiene bekrefter dette. Av pasienter som fikk Monofer fikk 7,9 % hypofosfatemi, mens 75 % fikk det i Ferrinject armen. Hypofosfatemi var i studien definert som <0,65 mmol/L, svarende til en moderat eller alvorlig hypofosfatemi. Mekanismen er muligens en akutt økning i fibroblast vekstfaktor 23 etter administrering av Ferrinject som igjen fører til økt fosfatutskillelse i urinen og redusert 1,25-dihydroxyvitamin D og ionisert kalsium som igjen fremmer en sekundær hypoparathyroidisme som opprettholder hypofosfatemien. Den kliniske betydningen av disse studiene er usikker, da fosfat vil stige igjen. Men ved uspesifikke symptomer eller ved behov for gjentatte jerninfusjoner bør man vurdere å kontrollere fosfatverdi i serum.
Uke 10
Uke 10