Ny obduksjonslov foreslått i fersk NOU.

Etter 1 1/2 års arbeid ble NOU 2011:21 "Når døden tjener livet" fredag 16.12. overrakt HOD. Lovverket vedr. obduksjon og annen håndtering av lik foreslås skilt ut og samlet i en egen lov. Viktigste endring i forhold til dagens lovverk er fokus på obduksjon som kvalitetssikringsverktøy i helsetjenesten. Utredningen kommer på høring i januar.

I dag kan obduksjon gjøres kun av medisinske grunner. En ny formålsparagraf  vil utvide grunnlaget og presiserer at også kvalitetssikring i helsevesenet, undervisning og dødsårsaksstatistikk er grunn for obduksjon. Lovforslaget presiserer at det kun er lege som kan rekvirere undersøkelsen og at denne skal utføres av eller under supervisjon av spesialist i patologi. For obdusenten innebærer lovforslaget også en særskilt meldeplikt til  politi hvis det avdekkes forhold under obduksjonen som gjør at dødsfallet er å anse som unaturlig.
Obduksjon foreslås vurdert ved alle dødsfall, også de utenfor sykehus, med krav om  journalføring av grunn hvis obduksjon eventuelt ikke begjæres. Det foreslås også i loven å pålegge helseforetakene å sørge for tilstrekkelig kompetanse og kapasitet til å gjennomføre medisinske obduksjoner i tilstrekkelig omfang for å ivarta den nødvendige kvalitetssikring av helsetjenestene i regionen.  Hva som er tilstrekkelig obduksjonfrekvens i regionene  tar utvalget ikke stilling til, men foreslår at det utarbeides regionale planer for å systematisere kvalitetssikring ved død.
Pårørendes reservasjonsrett foreslås ikke endret, men utvalget diskuterer blant annet hvordan pårørende eventuelt skal kunne oppnå obduksjon hvis avdøde selv har uttalt seg mot det .

Lovverk om avgivelse av lik til de anatomiske institutt er modernisert. Koplingen mot straff er fjernet og det skal ikke lenger kunne avgis lik fra fengsler med mindre den innsatte selv ønsket det. Derimot åpnes det for at pårørende skal kunne gi erklæring om donering av legeme på vegne av ikke samtykkekompetente, som feks. senil demente, dersom det kan godtgjøres at dette var i tråd med avdødes ønske.

Til slutt nevnes også et forslag som vil glede begravelsesbyråene: det foreslås lovfestet at nødvendig fjerning av implantanter skal gjøres av helsepersonell.

Dette og mere til kan du også lese selv. NOU`en er nå tilgjengelig på nettet og inneholder mye mer enn bare lovverk. Utredningen vil sannsynligvis komme på høring alt i januar 2012. Ansvarlig for høringen er avdeling for helserett i HOD.

Fire patologer har deltatt i arbeidet: Peer K Lilleng, Christian Lycke Ellingsen, Sonja Eriksen Steigen og G. Cecilie Alfsen. Vi håper på en fruktbar diskusjon i fagmiljøet!