Patologien ikke nevnt i rapport om biomedisin.En statusrapport om biomedisn ble nylig publisert fra legeforeningen. Patologene, som alt i dag merker følgene av økte krav til denne type diagnostikk, er ikke nevnt. DNPs forskningsutvalg ser flere konsekvenser for patologien og påpeker at patologer må være med i beslutningsprosessen når nye prosedyrer på vevs- og celleprøver planlegges. Vi gjengir uttalelsen fra Forskningsutvalget og har lenket til rapporten.

Rapporten finner du på moderforeningens hjemmeside, her.

Nedenunder finner du uttalelsen fra DNPs forskningsutvalg, datert 20.01.2011:

Som ledd i Den norske legeforeningens landsstyrets vedtatte Prinsipp- og arbeidsprogram for perioden 2009 – 2011 ble det nedsatt en prosjektgruppe som har redegjort for dagens status innen biomedisin. Resultatet er overnevnte rapport. Styret i Den norske patologforening har bedt Forskningsutvalget kommentere rapportens betydning for patologimiljøet.

Rapporten er inndelt i kapitler som tar for seg overordnede tematiske områder, som genomtesting og stamcelleforskning, utfordringer innen utvalgte fagområder, etiske og juridiske implikasjoner, og avslutter med en rekke anbefalinger.

Patologifaget er ikke eksplisitt nevnt i rapporten. Ved gjennomlesning sees flere områder innen den biomedisinske utvikling som har betydning, dvs. genanalyser vil bli et mer og mer vanlig krav også som en del av den histopatologiske diagnostikk. Allerede i dag har patologer ansvar for en rekke molekylærbiologiske analyser som utføres i forbindelse med arvelig kreftsykdom og en rekke andre hovedsakelig kreftrelaterte tilstander.

Under kapittel 4 om anbefalinger til Legeforeningens sentralstyre må patologer være naturlig med i beslutningsprosesser og det er viktig at patologer er med når man vurderer tverrfaglig samhandling.

Våre analyser innen biomedisin gir mer målrettet diagnostikk og legger grunnlag for en skreddersydd behandling av utvalgte grupper og individer..

Konsekvenser for patologifaget 

  • Krav til håndtering og fiksering av histopatologisk materiale for å kunne utføre analysene
  • Krav om nye diagnostiske, både prediktive og prognostiske markører innen immunhistokjemi og molekylære analyser
  • Forskning på nye markører innen multifaktorielle forskningsprosjekter
  • Ny tumorklassifisering basert på genprofil
  • Behov for kompetansehevning innen biomedisin for LIS i patologifaget