Den norske patologforening

2012

Patologi på Stortinget!

I Stortingets spørretime onsdag 16.5. uttalte Helseministeren seg om lange ventetider for diagnose fra patologiavdelingene. Ballen bel sendt videre til de regionale helseforetak, som har fått i oppdrag å gjennomgå bemanning, utdanningskapasitet og organisering. Oppdraget skal være utført innen sommerferien. Samtidig gir ministeren klart inntrykk av at hun har forstått problemstillingen. På Bent Høies spørsmål om å sende prøver til de private uttaler hun: "...patologene jobber sammen med andre kollegaer om f.eks. å utrede kreft, inngår de mer i et arbeidsfellesskap hvor de er nødt til å være rundt samme bordet, så det er ikke bare å sende fra seg en prøve og så vente på et svar." Les hele referatet her.
17. mai 2012

Spørsmål 12

Presidenten: Dette spørsmålet, fra representanten Sonja Irene Sjøli til helse- og omsorgsministeren, vil bli tatt opp av representanten Bent Høie.

Bent Høie (H) [11:57:25]: «8. mai 2012 meldte Dagens Næringsliv om alvorlig kapasitetsmangel i norske patologiavdelinger, som kan gi ventetider på opptil to måneder for analyse av vevsprøver som kan inneholde kreft. Sjef ved patologisk avdeling ved Oslo universitetssykehus, Inger Nina Farstad, sier situasjonen er vanskelig «ved nesten samtlige 17 patologiske sykehusavdelinger». Ifølge avdelingsleder Harald Aarset ved St. Olavs Hospital risikerer systemet å bryte sammen.

Hvordan vurderer statsråden situasjonen, og prospektene videre, og hva vil hun foreta seg for raskt å få ned de lange ventetidene?»

Statsråd Anne-Grete Strøm-Erichsen [11:58:08]: Patologiske undersøkelser er av vesentlig betydning for å stille riktig diagnose. På grunnlag av diagnosen bestemmes videre oppfølging og behandling, og prosedyrer for å få på plass patologisvar tidlig er avgjørende for å redusere utredningstiden for kreftpasienter og forbedre utredningskvaliteten.

Samtidig er det viktig å presisere at det må være tilstrekkelig tid til å sikre nødvendig kvalitet. For å stille en korrekt kreftdiagnose kreves ofte flere supplerende patologiske undersøkelser. Patologer inngår i tverrfaglige team som vurderer aktuelle behandlingsalternativer.

Kompetanse og kapasitet innen patologi er viktig for å nå regjeringens mål om at kreftbehandling skal være igangsatt innen 20 dager etter henvisning. Jeg har derfor vært spesielt oppmerksom på mulige flaskehalser i kapasiteten ved de patologiske laboratoriene.

I oppdragsdokumentet for 2012 satte jeg som målkrav at det skal gjennomføres tiltak for å redusere flaskehalsene i forløpene for kreftpasienter. Jeg ba også om at de regionale helseforetakene rapporterer status innen patologi og rekrutteringssituasjonen for patologer innen utgangen av 2. tertial. De skal også gjennomgå og vurdere utdanningskapasiteten i patologi.

Helsetjenestene må kontinuerlig vurdere om kompetanse, bemanning og tekniske løsninger er i samsvar med oppgaver og utvikling innen ulike medisinske fagområder og om arbeidsflyten kan forbedres. Mange sykehus med patologiske avdelinger har gjennomgått sine pasientforløp, og de har iverksatt flere tiltak.

De regionale foretakene gjennomgår nå utdannings- og rekrutteringssituasjonen i patologi. Jeg vil avvente rapportene derfra før jeg vurderer hvilke ytterligere tiltak som kan være aktuelle for å sikre tjenester innen patologi.

Bent Høie (H) [11:59:59]: Jeg takker statsråden for svaret. Vi er i en situasjon der det vil bli flere som får mistanke om kreft, og som får kreft i årene framover. Det skyldes både sykdomsutviklingen og den demografiske utviklingen i samfunnet. De siste fem årene har antall patologiprøver økt betydelig – vevsprøver med 15 pst., celleprøver med 20 pst. og antall viktige spesialundersøkelser med hele 75 pst. Det er ingen grunn til at ikke dette kommer til å øke ytterligere, mens antallet patologer har vært stabilt.

Vi er glad for at helseministeren har bedt helseforetakene redusere flaskehalsene og spesielt ha fokus på patologi. Jeg håper også at statsråden vil følge opp hvis det viser seg at det er behov for ytterligere tiltak. Fra både Oslo og Trondheim er det kommet forslag om å ta i bruk den ledige kapasiteten som er i privat, og eventuelt også se om andre yrkesgrupper kan avlaste patologene. Vil statsråden se på den type forslag også?

Statsråd Anne-Grete Strøm-Erichsen [12:01:04]: Det tenker jeg er også opp til sykehusene å avgjøre, om de vil bruke annen type kapasitet. Det kan godt hende at det er klokt. Men slik som jeg forstår at patologene jobber sammen med andre kollegaer om f.eks. å utrede kreft, inngår de mer i et arbeidsfellesskap hvor de er nødt til å være rundt samme bordet, så det er ikke bare å sende fra seg en prøve og så vente på et svar. Jeg har imidlertid, som jeg sa, vært opptatt av problemstillingen, fordi vi har sett at patologi kan være en flaskehals. Vi må fjerne disse flaskehalsene – det var jeg veldig tydelig på for et år siden, da vi gikk ut med disse målene om forløpstider. Det er helt klart en høyt prioritert oppgave å få økt kapasiteten på utdanning i patologi og gjøre det attraktivt nok, for å få flere til å gå inn i den utdanningen og fjerne de flaskehalsene som er, særlig for å bedre kreftomsorgen.

Bent Høie (H) [12:02:13]: Jeg har ingen ytterligere spørsmål.