Den norske patologforening

2012

Skjoldbruskkjertelen - stjerneeksempel på nytten av arbeid i team

Patologen Eva Sigstad ved Oslo universitetssykehus disputerer fredag 15.juni over arbeidet Thyroid tumors – A modern diagnostic approach improves the management of thyroid cancer patients. I avhandlingen demonstrerer hun nytten av den såkalte "trippeldiagnostikk", med røntgenleger, klinikere og patologer i tett samarbeid rundt pasienten. En følge av dette samarbeidet har ikke bare blitt nye diagnostiske metoder, som påvisning av thyreoglobulin i sprøytespiss ved punksjon av metastasesuspekte lymfeknuter, men også nye behandlingsmetoder. Injeksjon av sprit i halsmetastaser har vist seg effektivt.Prøveforelesningen før selve disputasen vil ta for seg nytten av automatisering i cytologisk diagnostikk.
5. juni 2012

 
Veileder har vært Professor Aasmund Berner ved patologiavdelingen ved OUS.
Komiteens sammensetning og tid og sted for disputasen finner du på UiO.