Den norske patologforening

2012

Sommerhilsen fra leder


"Vi trenger kompetente patologer for sikre diagnostisk kvalitet, og patologforeningen har den klare holdning at alt diagnostisk arbeid må utføres av patologer og kan ikke overlates til andre yrkesgrupper" skriver Ying Chen blant annet i sin sommerhilsen. Den nye lederen har som mål å besøke alle patologiavdelinger i løpet av perioden.
26. juni 2012
Ying
Ying

 Kjære kolleger.

Sommeren står for døren, og vi gleder oss til den.
Det nye styret takker for tilliten, - vi takker også det gamle styret, med styreleder Lars Akslen i spissen, for fabelaktig innsats for å fremme patologifagets praktiske og vitenskapelige utvikling i henhold til foreningens formål.

 Vi er i full gang med det videre arbeid, og vi legger spesiell vekt på å synliggjøre faget både hos politikere, publikum og media. God dialog med klinikere er i tillegg noe som har økende betydning, bl.a. i forbindelse med målrettet og skreddersydd behandling.

 Patologifaget er i rask utvikling, og vi møter store utfordringer når det gjelder faglig kvalitet, økende diagnostisk kompleksitet og volum, samt økende tverrfaglig aktivitet. Vi har også økonomiske og organisatoriske utfordringer.

Arbeidsmengden har økt betydelig de siste 5 årene samtidig som ressurstilgangen er nærmest uendret. Dagens situasjon er krevende, og det er viktig at myndigheter og politikere får øynene opp for dette.

 Kvalitetssikring er sentralt i patologifaget, og kvalitetsutvalget er nå på plass. Det er behov for videre arbeid med nasjonal diagnostisk standard og maler, koding og akkrediteringsproblematikk.

 Utdanning av flere spesialister er viktigere enn noensinne for at Norge skal klare å imøtekomme fremtidens behov.

Vi trenger kompetente patologer for sikre diagnostisk kvalitet, og patologforeningen har den klare holdning at alt diagnostisk arbeid må utføres av patologer og kan ikke overlates til andre yrkesgrupper.

Vi registrerer med glede at flere patologiavdelinger helt nylig har fått flere legestillinger som følge av fokus på patologifaget, og vi vil videreføre arbeidet med dette.

 Som leder har jeg ambisjon om å besøke alle landets patologiavdelinger ved anledning, med den hensikt å få en direkte kommunikasjon med alle våre medlemmer og en oversikt over situasjonen. Jeg har allerede vært på noen avdelinger og takker for svært hyggelig mottagelse og gode innspill.

La oss arbeide sammen og gjøre en innsats for vårt fag, slik at pasientene får raske og riktige diagnoser.

Jeg ønsker alle en storartet sommer!

Sommerhilsen fra

Ying Chen, leder i Den norske patologforening