Den norske patologforening

2013

Julehilsen fra styreleder

Kjære medlemmer! Julen er i anmarsj, året går mot slutten, og jeg vil med dette takke alle medlemmer som har gjort en stor innsats i løpet av året som er gått.
2013 har vært travelt på mange fronter. Arbeidsmengden for patologer i Norge er fortsatt økende pga flere prøver og mer komplekse undersøkelser. Dette er viktig å synliggjøre og landets nye regjering har forstått at patologer er viktige brikker i diagnostikk og behandling av kreft. Vi ser frem til at dette avspeiles i politikken.
11. desember 2013

Patologforeningen har arbeidet med DNPs kreftstrategi-dokument, som skal legges frem på årsmøtet i 2014.

Diagnostikk og kvalitetsarbeid er sentralt i vårt fag; vi jobber nå bl.a. med nasjonale standardiserte besvarelser ved maligne svulster etter DNP's veileder. Vi har i tillegg utfordringer når det gjelder kodesystemet som ikke har vært oppdatert på lang tid.

Onkologisk forum er en viktig arena for alle som arbeider med diagnostikk og behandling av kreft, hvor man har muligheter for dialog med klinikere. Tradisjonelt har patologene vært dårlig representert der, hvilket vi trolig bør endre på. Til neste år ønsker vi å legge faggruppeseminar i tilknytning til Onkologisk forum, som et tiltak for integrering i kliniske fagmiljøer. Siste års faggruppeseminar var vellykket med stort engasjement. 

Forskning og utdanning er som før viktige områder som vi stadig har oppmerksomheten rettet mot. Jeg vil takke alle de som har lagt ned mye arbeid i å arrangere kurs, dessuten alle som har bidratt med postere, foredrag og artikler nasjonalt og internasjonalt i 2013. 

I løpet av året har jeg fortsatt min besøksrunde til alle norske patologiavdelinger med svært nyttige møter på Sørlandet sykehus, i Tromsø, på Lillehammer og Laboratorium for patologi i Oslo. Jeg håper å kunne fullføre runden og besøke resten i løpet av neste år.

Vi gratulerer Tromsø som har fått akkreditering i 2013 - og Sørlandet sykehus som er rett rundt hjørnet. 

Vi har stadig en vital nettside, som vår redaktør Cecilie Alfsen kontinuerlig oppdaterer og vi mottar gjerne innspill og bidrag. 

Takk for dette året, og vel møtt til årsmøtet i Oslo, som arrangeres av Ahus i mars 2014. På vegne av styret ønsker jeg alle medlemmer en god jul og alt godt for det nye året! 

Ying Chen
Leder, DNP