Den norske patologforening

2013

Under en tango av Håkon Bleken

ble det fra årsmøtedeltagerne i Trondheim ytret krav om bedre struktur og sterkere styring. Et fastere grep om utdanningen, med hyppige og mer basale kurs, samt innføring av nasjonale, standariserte diagnosemaler var ønsket. Møtet pangstartet med en innføring i moderne sarkomdiagnostikk av barnepatologen Rita Alaggio fra Padova. Trondheim imponerte med spennende og viktig forskning. Og under festmiddagen feiret DNP 90 år med en leder i spagaten.
17. mars 2013
Maleri av et dansende par
Maleri av et dansende par

At maler kan bidra til kvaliteten på kreftdiagnoser, levnet møtet ingen tvil om og fremhevet DNPs veileder for kreftdiagnoser. Kreftregisterets nøkkeldata fra avdelinger med og uten maler  talte for seg selv og ble bekreftet av erfaringene med colorectal-malen.  Den elektroniske mal-formen for colorectal kreft ble også gjenstand for kritikk fordi den på områder var utdatert og ansvaret for oppgraderinger var uklart. Hvordan de nødvendige data best skulle kunne integreres i skjermbildet og formidles til kliniker ble diskutert. Det nyopprettede Kvalitetsutvalgets leder Tor-Arne Hanssen lovet tiltak for nasjonal samkjøring.

Sætran Morken Forsmark  

Utdanningen av fremtidens patologer var hovedtema for møtet.  Mester-svenn-utdanningen er ikke lenger tilstrekkelig i dagens spesialisterte medisin og få  avdelinger makter  å favne hele det diagnostiske  spekter. Patologenes kursvirksomhet har i alle år vært preget av enkeltpersoners innsats - og tilsvarende utmattelse etter skippertak med kurs som både favner utdanningskandidater og spesialister. Fagutvalget har flere ganger forsøkt seg med strukturerte planer, men knelet på evnen til gjennomføring. Fagutvalgsleder Hege Sætran nevnte faggruppene som ressurser i et mer strukturert opplegg. Marit Morken og Annamaria Forsmark fra spesialitetskomiteene i hhv bildediagnostikk og anestesi redegjorde for sine strukturerte opplegg, med obligatoriske kurs og undervisning av kandidater på samme faglige nivå innen de ulike trinn av utdanningen. De tre i panelet påpekte den uforståelige tregheten på mange år i systemet for endringer av kurs og andre krav i spesialistutdanningen. (På bildet fra venstre: Sætran, Morken og Forsmark under paneldiskusjonen)

På årsmøtedelen fredag ettermiddag ytret patologforeningens leder Ying Chen stor bekymring over at antall utdanningskandidater var gått ned. (Hele hennes presentasjon finner du under Årsmøte 2013.) Årsaken til nedgangen er uklar og skyldes ikke søkere, som det er mer enn nok av. Vakante stillinger som ledd i innsparinger ble nevnt i diskusjonen. Diskusjonen om stillinger ble tatt opp igjen på lørdagen, da jobbglidningen ved OUS ble diskutert. Det ble forsikret at patologiassistenter ikke skulle være en erstatning for leger i utdanningssstilinger. Etter at patologiassistent Lisa Yuen Løvold hadde referert positivt innstilte leger på OUS i sin presentasjon på slutten av møtet gikk diskusjonen om de langsiktige følger. Flere stilte spørsmål ved om dette ville gi noen økonomiske innsparinger på sikt. Og at makrobeskjæringen ikke kan frikoples fra den mikroskopiske diagnose, ble fremhevet.
Til slutt bannet Ivar Nordrum i kjerka (etter å ha underholdt dagen før på baryton sax) og stilte spørsmål både om patologenes normtall og nødvendigheten av snitt fra makroskopisk upåfallende galleblærer - en bedømning som må tas på makrobordet - og av ansvarlige leger. 

Hele årsmøteheftet med alle abstrakt  og presentasjonene om spesialistutdanningen, Haukelands og Nordums innlegg og Alaggios sakrompresentasjon  finner du her.

Og hva med 90 år og spagaten?
DNP ble stiftet i 1923 (av patologen Francis Harbitz), noe som ingen hadde tenkt på før under festmiddagen! Spontant entret lederen scenen og fremførte kinesisk sommerfulgdans - med spagat.
Om prisvinnere,forskning i Trondheim og årsmøtekurset, se egen nyhet.

Ansvarlig for referatet ovenfor: G. Cecilie Alfsen