Julehilsen fra styret

Innføringen av pakkeforløpene vil utfordre ressurssituasjonen på patologiavdelingene i året som kommer, skriver Ying Chen i sin årlige julehilsen. Særlig mangel på ferdige patologer er bekymringsfullt. Styreleder har i 2014 besøkt flere avdelinger med lav legebemanning og er imponert over innsatsen. Dette og mer kan du finne i julebrevet.
styret i dnp 2014

Kjære medlemmer!

Mørket senker seg og vi nærmer oss igjen slutten av året; jeg vil med dette takke alle medlemmer som har gjort en stor innsats for pasienter og for faget i dette året.

Det nye styret har utarbeidet en strategiplan for kommende 2 års periode. Vi skal fortsette arbeidet med synliggjøring av patologifagets og patologens sentrale rolle i diagnostikken, med hovedvekt på kreftdiagnostikk og persontilpasset medisin. Vi ønsker også å etablere et enda tettere samarbeid med andre fagspesialiteter, med hovedfokus på onkologi. For første gang ble faggruppeseminaret derfor koblet til Onkologisk Forum, noe som er viktig for integrering av patologifaget i kliniske fagmiljøer. Persontilpasset medisin utvikler seg i full fart. Kartlegging og bruk av nye biomarkører i forbindelse med skreddersydd kreftbehandling er i ferd med å etablere seg som en stor og ressurskrevende oppgave for patologene. Arbeidsmengden er fortsatt økende med flere prøver i tillegg til mer komplekse undersøkelser.

Til neste år skal man implementere ”Pakkeforløp for kreft”. Vi er positive til den standardisering som kreftpakkene innebærer hva gjelder faglig begrunnede anbefalte forløpstider.  Medlemmer av DNP var med i de ulike gruppene som i denne sammenheng har vært i arbeid for Helsedirektoratet. Samtidig må påpekes at det i dag er en bekymringsverdig og betydelig ubalanse mellom patologiavdelingenes tilgjengelige ressurser og de diagnostiske oppgaver som de samme avdelingene skal løse. Det gjenstår å se hvilke følger denne kritiske situasjonen på ressurssiden vil få for de ulike pakkeforløpene.

I denne sammenheng er økonomien også viktig. Patologitakstene har ikke vært justert på mange år. Styret vil arbeide med å kreve nye og oppdaterte takster, som kan dekke de faktiske utgifter og ivareta muligheten for implementering av nye testmetoder.

Utdanning, forskning og utvikling av faget er viktigere enn noen gang. Dagens norske spesialistutdanning dekker ikke behovet for spesialister i patologi. Flere patologiavdelinger har ledige overlegestillinger pga mangel på kvalifiserte søkere. Sammen med spesialitetskomiteen jobber styret intenst med dette og er i dialog med Dnlf og helsemyndighetene. I dette året har DNP nedsatt et Kurs og Utdannings Utvalg (KUU) som skal styrke og bidra til en mer kontinuelig kursvirksomhet for LIS. Vi skal også samarbeide med våre naboland om kursvirksomheten.

Jeg vil takke faggruppene og alle de som har lagt ned mye arbeid i å arrangere kurs, dessuten alle som har bidratt med postere, foredrag og artikler nasjonalt og internasjonalt i 2014.

Diagnostikk og kvalitetsarbeid er fortsatt sentralt i vårt fag.  Styret jobber tett med bl. a. Kreftregisteret for å sikre nasjonale standardiserte besvarelser ved maligne svulster etter DNP's veileder.  I tillegg jobber vi sammen med Helsedirektoratet om kodesystemet. 

I løpet av året har jeg besøkt patologiavdelingene i Bodø, Molde og Ålesund. Jeg kjenner på kroppen hvilke utfordringer de har. Tross lav bemanning gjør disse avdelingene en solid innsats for å dekke det diagnostiske behovet.   

Igjen vil jeg takke vår nettredaktør Cecilie Alfsen som kontinuerlig oppdaterer nettsiden, dessuten har hun sammen med andre også bidratt til oppstart av sertifisering av obduksjonsteknikere. 

Takk for dette året og vel møtt til årsmøte, som arrangeres av Stavanger Universitetssykehus 19.-20. mars 2015. I likhet med årsmøtet i 2014 blir det en del diagnostisk nytt som legges frem fra faggruppene. Årsmøtekurset i år er om diagnostisk immunhistokjemi og arrangeres dagen før selve årsmøtet, 18. mars – også i Stavanger. 

På vegne av styret ønsker jeg alle medlemmer en god jul og et godt nytt år! 

Ying Chen
Leder, DNP