Den norske patologforening

2014

Pakkeforløpene kommer

- men skal som vanlig ikke koste noe! Ikke et øre er avsatt sentralt til nødvendige opprustninger for kreftdiagnostikken, noe som ikke minst berører patologifaget. Da man gjennomførte det samme i Danmark, investerte man millarder!Begrepet pakkeforløp kommer fra Danmark, der man tok tak i diagnostikk- og behandlingsforløpene etter at flere artikler hadde vist at forsinkelse i start av behandling av hode/halskreft ga signifikant redusert overlevelse. En rekke patologer er oppnevnt av helseforetakene for å delta i 20 ulike arbeidsgrupper som skal sikre strømlinjeformede diagnostiske forløp også i Norge. Gruppene hadde sitt første felles møte 29.april og skal levere i september.
6. mai 2014

 Implementeringen er varslet i  ny nasjonal kreftstategi 2013-17 og vil innebære en differensiering av 20-dagers garantien. DNP hadde en rekke kritiske bemerkninger til den nye nasjonale strategien da den kom og påpekte i en egen og spisset plan en rekke tiltak som er nødvendige for å unngå forsinkelser av kreftdiagnosene, ikke minst når det gjelder personale, men også innen IT og pre-diagnostisk logistikk. Et økende antall nye markører for bedre kreftbehandling og et takstsystem som på langt nær dekker kostnadene til basisundersøkelser, gjør ikke situasjonen bedre. Prøvemengden til patologiavdelingene øker dramatisk. De siste 5 år har antall mikroskopiske undersøkelser av patolog økt med 27%. På oppstartsmøtet den 29. april diskuterte man hvorvidt pakkeforløpene ville kunne nærme seg screening hvis  symptomene som ble definert som utredningsberettigede ble for uspesifikke. For patologene vil en ytterligere økning av feks tarm- eller prostatabiopsier ikke være mulig uten vesentlige investeringer.

På oppstartsmøtet ble særlig god ledelse (og ikke midler) betont som en avgjørende faktor for å få forløpene gjennom. At man nå i lille Norge planlegger enda et nytt IT-system for patologi istedet for å samle landet til ett diagnostisk rike, kan vitne om at helsemyndighetene ikke helt selv har styringen. Og som patolog bekymrer man seg selvfølgelig når ledelsen i Hdir projiserer under møtet at patologidiagnostikk kan rasjonaliseres gjennom "jobbglidning" og "automatisering".

Uansett: Dette kommer. Det er bare å forberede seg.  Fra 2015 skal det foreligge en plan for hver krefttype, der det skal beskrives hvilke symptomer som skal utløse hvilke tiltak av hvem og innen hvilken tidsplan. Forløpene skal skisseres ut fra pasientens perspektiv - ikke ut fra ressurser. Da nytter det ikke å ha svartider på flere uker! Og selv om man oppnår DNPs egne mål på svartid innen7 virkedager for kreftdiagnoser, vil man komme til kort. Pakkeforløpene forutsetter nemlig kalenderdager.
Kontinuerlig drift med vakt- og turnusordninger vil tvinge seg på - og er ikke gratis.

Trøsten er at vi ikke er den eneste fagmedisinske gruppen som vil merke pakkene. Og i følge overlege Ole Andersen fra Sundhedsstyrelsen i København, stønner man ved innføringen, men begeistres raskt. Effekten av de danske pakkeforløpene publiseres nå i disse dager.

Hilsen Cecilie, som er med i pakkeforløpsgruppe Gynekologisk kreft. 
(innspill mottas med takk!)