God jul og godt nytt år!

DNPs leder Ying Chen hilser til alle i patologifaget og takker for den solide innsatsen som er nedlagt i det daglige diagnostiske arbeidet, i kurs, utvalgsarbeid og forskning.2015 var krevende, med bl.a. innføring av pakkeforløp uten ekstra midler. Utfordringene i det nye året blir ikke mindre. Nasjonalt laboratoriekodeverk er en av de kommende sakene som nevnes av Chen. Helsemyndighetene har gått tilbake på løftet om at dette ikke skal brukes som finansieringsordning innen patologien og har bedt HF'ene om å lage modeller.
gledelig jul styret 2015

Kjære kolleger!

Julen står for døren, og vi er igjen på full fart inn i et nytt år.
2015 har vært et ekstra krevende år med innføring av pakkeforløp, uten ekstra midler eller ressurser. I tillegg er det økende behov for tilleggsundersøkelser med stadig nye biomarkører, i takt med fremveksten av persontilpasset medisin. Diagnostiske prøvemengder øker fortsatt hvert år, og ikke minst er det betydelig økt aktivitet i forbindelse med tverrfaglige møter. Alt dette er belastende for landets patologiavdelinger, som er hardt presset fra før. 

Uten stor innsats fra dere hadde vi ikke kunnet nå de gode resultater vi har oppnådd i pakkeforløp for kreft, - men det har gått ut over andre typer diagnostikk som står i kø. Vi arbeider for at myndighetene og helseforetakene enda bedre forstår vårt fags utfordringer og bidrar til å løse kapasitetsproblemene.

- I dette året har styret fortsatt arbeidet med synliggjøring av patologifagets og patologens sentrale rolle i diagnostikk og forskning. Man har fokusert på kvalitetssikring av diagnostisk arbeid, også i samarbeid med Kreftregisteret. Det er publisert flere kvalitetsregister-rapporter, hvor flere representanter fra faggruppene har deltatt og bidratt mye.
- Kvalitetsutvalget, i samarbeid med Helsedirektoratet og faggruppene, har lagt ned mye arbeid i forbindelse med fornying av nasjonal koding/SNOMED etter dansk modell. Helsedirektoratet vil stå som eier og prosessansvarlig for det nye kodeverket, mens DNP vil ha det overordnede fagansvaret. Den nye versjonen er planlagt ferdig til 01.06.16. Oppdateringer kommer årlig fra 01.04.17.
- Styret har fokus på digital patologi, - med tanke på en nasjonal plattform i samarbeid med helseregionene og sykehusene.
- Det foregår et arbeid med Norsk laboratorie-kodeverk (NLK). Styret har fått bekymringsmeldinger fra patologimiljøet rundt det at NLK skal være grunnlag for den nye finansieringsordningen. DNP var ikke kjent med at NLK skal kobles til finansiering. Styret har kontaktet Helsedirektoratet og fikk som svar at «det er viktig å presisere at den nye ordningen ikke er takstbasert, men vil benytte seg av kostnadstall innhentet fra flere av avdelingene. Det brukes i bestilling og kommunikasjon av elektroniske analysesvar utenfor foretakene. For patologi har den kun koder for rekvirering av prøver. Svar formidles gjennom SNOMED. HOD har besluttet at ny finansieringsordning skal knyttes opp mot NLK og har gitt Helsedirektoratet i oppdrag å lage forslag til modeller for dette.» Oppdraget er gitt til helseforetakene. DNP skal følge opp denne saken og arbeider med takstordningen, slik at den på en bedre måte dekker faktiske utgifter og ivaretar nye testmetoder.
- Kurs- og utdanningsutvalget har som oppgave å sørge for regelmessig kursavvikling for å sikre en god spesialistutdanning i patologi. Det er laget en langsiktig og oversiktlig plan for når hvilke kurs skal gjennomføres. Det er faggruppene som har hovedansvar for det. I løpet av året har flere kurs blitt arrangert, i diagnostisk immunhistokjemi, klinisk molekylærpatologi, placentakurs samt diagnostisk cytologi.

Dette året har avdelingene i Tromsø og Vestfold, samt Fürsts laboratorium, akkreditert en del av diagnostikken, i tillegg til metoder.

Det pågår god forskning i vårt miljø. Det gjenspeiles i nasjonale og internasjonal kongresser, bl.a. ESP-kongressen i Beograd, hvor pris for et av de beste foredrag gikk til Elisabeth Wik fra Centre for Cancer Biomarkers og Mihatsch-Ferluga prisen for beste abstrakt i nyrepatologi gikk til til Heidi Grønseth fra Haukeland universitetssykehus.

Årsmøte 2016 skal arrangeres av patologiavdelingen ved Oslo universitetssykehus, 14. -15. april - og vel møtt!

Jeg vil med dette få takke for den solide innsatsen som blir nedlagt av dere i det daglige diagnostiske arbeid, arrangering av kurs, utvalgenes arbeid og ikke minst forskning.

På vegne av styret ønsker jeg alle en fredelig jul og et godt nytt år!

Vennlig hilsen
Ying Chen,
Leder, DNP