Sterk norsk innsats i Beograd

Ikke bare to priser, men to priser til samme miljø! ESP-kongressen i Beograd i september ga full uttelling til patologi-miljøet i Bergen, med pris for et av de beste foredrag til Elisabeth Wik ((på bildet) fra Centre for Cancer Biomarkers,ledet av patologen Lars Akslen,og Mihatsch-Ferluga prisen for beste abstrakt i nyrepatologi til Heidi Grønseth, under veiledning av patologen Sabine Leh.
Også i øvrige sammenhenger var norske deltakere sterkt representert.

Dr. Elisabeth Wik fra Bergen fikk hovedpris for 2. beste muntlige presentasjon ved European Conference of Pathology (Beograd, 05.-09.sept 2015), med innlegget «Gene signatures reflecting vascular proliferation and vascular invasion associate with immunogenic alterations and breast cancer of the basal-like phenotype». Hun presenterte sitt prosjektpå en fremragende måte ved brystkreftsesjonen og i plenum under avslutningsseremonien. Arbeidet er en studie av hvilke genuttrykksforandringer som reflekterer det komplekse samspillet mellom svulstceller og karsystemet (angiogenese og innvekst av tumorceller i kar) ved brystkreft. Resultatene viser at interaksjon med karsystemet har betydning særlig ved basaloid subtype av brystkreft, i samspill med immunsystemet. Resultatene er relevante for kartlegging av nye behandlingsmål. Elisabeth Wik er LIS ved Avd. for patologi, Haukeland Universitetssykehus, og er postdoc i Lars A. Akslens forskningsgruppe ved Centre for Cancer Biomarkers (CCBIO), Universitetet i Bergen.

Heidi Grønseth er doktorgradsstipendiat og lege i spesialisering ved Avdeling for patologi i Bergen. 

Heidi Grønseth er doktorgradsstipendiat og lege i spesialisering ved Avdeling for patologi i Bergen. Hun fikk tildelt The Mihatsch-Ferluga Award (Michael J. Mihatsch & Dusan Ferluga Award). Denne prisen blir tildelt det beste abstraktet som blir innsendt i nyrepatologi hvert år, se link: http://www.nephropathology-esp.org/pages/award <http://www.nephropathology-esp.org/pages/award> .Heidis prosjekt baserer seg blant annet på funn som Sabine og Friedemann Leh gjorde for et par år siden – avleiringssykdom med polyvinylpyrrolidon/Povidon som er påvist hos en del ruspasienter, og som sannsynligvis er assosiert med injeksjon av Metadon Martindale (som ble trukket fra markedet i 2014 etter nettopp disse funnene). Heidi har Sabine Leh som hovedveileder. Innlegget hennes het «Polyvinylpyrrolidone Storage Disease in Opioid Addicted Patients».

For øvrig var det mange andre bidrag fra Norge. Ben Davidson og Erik Strøm fra OUS og Torill Sauer fra Ahus hadde alle kasuspresentasjon på snittseminar. Sabine Leh (Haukeland), Roger Bjugn (OUS), Ying Chen (Ahus) og Sarita Joshi/Ole Petter Clausen (Ahus/OUS) var alle plukket ut til foredrag (oral presentatjon). Torill Sauer (Ahus) og Hossein Schandiz (OUS) bidro med hver sin poster.

Det gratuleres med innsatsen!

Et knippe av deltakerne fra Norge. Fotograf ukjent.