Norsk molekylærpatologisk nettverk!

Over 90 molekylærbiologer, leger, bioingeniører mm samlet seg dagen før årsmøtet for å utveksle erfaringer og legge en strategi for framtidens organisering i Norge.Fredrik Enlund, initiativtager til nettverket i svensk molekylærpatologi, måtte flytte til et større auditorium før han kunne fortelle om forløpet i Sverige. Samarbeid mellom institusjoner er vesentlig og er på trappene nå også i Norge.

Arrangementet var initiert av faggruppe for molekylærpatologi i DNP, ved leder Hege Russnes, i samarbeid med Emiel Janssen (Helse Stavanger HF). Hovedformålet var presentasjon av alle avdelingenes virksomheter og hvordan de var organisert innen feltet og om det var ønskelig å danne en forening for molekylærpatologi i Norge. I tillegg ble behov, nytteverdi og utfordringer ved NGS (Next Generation Sequencing) belyst. Fredrik Enlund, enhetschef for genanalys och cytogenetik ved Sahlgrenska Universitetssykehus hold to foredrag, først om hvordan man har organisert virksomhetene i Sverige og deretter om NGS i diagnostikk.

Molekylære tilleggsanalyser øker i antall og omfang ved patologiavdelingene i Norge og krever tett tverrfaglig samarbeid mellom patologer, molekylærbiologer, ingeniører, bioinformatikere og andre. Det er kostbar teknologi og kompetanse er et stort behov. Det blir derfor viktig å kunne ha god samhandling mellom de ulike laboratoriene for eksempel for metodeutvikling, kvalitetssikring og kompetanseutveksling.

Det kom frem forslag om å danne en nasjonal gruppe for molekylærpatologi under DNP. En spørreundersøkelse vil bli sendt til alle deltagere i etterkant for å finne ut av hvilken type organisering de fleste vil ønske. Det var gledelig å se hvor mange som er engasjert i dette feltet!

PS. Mer om det svenske nettverket finner du her.