Den norske patologforening

2016

Sommerbrev fra leder

I sin sommerhilsen presiserer DNP-lederen blant annet hva som har måttet vike ved innføringen av pakkeforløpene, noe hun også nylig ble intervjuet om i Dagens Medisin.
19. juni 2016

 Kjære kolleger!

Sommerferien nærmer seg, og jeg håper alle får tid til å nyte den.

Først vil jeg takke Oslo Universitetssykehus for et godt arrangert kurs og årsmøte, med stort oppmøte fra medlemmene, og hyggelig sosialt samvær. I tillegg var det molekylær workshop dagen før, arrangert av faggruppe for molekylærpatologi i DNP ved leder Hege Russnes, i samarbeid med professor og molekylærbiolog Emil Jensen. Workshopen samlet over 90 deltagere bestående av patologer, molekylære biologer og bioingeniører. Molekylære tilleggsundersøkelser er på full fart inn i vårt fag, og det kreves et tett samarbeid og god samhandling mellom avdelingene. Vi trenger en felles plan for strategi rundt kompetanseutvikling, kvalitetssikring og funksjonsfordeling. Det var en glede å se så stort engasjement på dette fagfeltet.

På årsmøtet var det mange utskiftninger i styret, og jeg vil takke de avgåtte styremedlemmer for god innsats, - spesielt Tor-Arne Hanssen og Gitta Turowski, som har sittet i flere perioder, dessuten Lars Helgeland, Sverre Dahl og Bernard Majak. Det nye styret ble konstituert i mai; Ingvild Lobmaier fortsetter som kasserer, og jeg ønsker de nye styremedlemmer velkommen: Rolf Bie er ny nestleder, samt leder for Kurs og utdanningsutvalg, Ingrid Lott er ny sekretær, Elisabeth Wik er leder for Forskningsutvalget, og Ok Målfrid Mangrud er leder for Kvalitetsutvalget. Tor Vikan Rise er varamedlem.

Jeg vil takke medlemmene for den store innsats som er gjort innen diagnostikk, utdanning og forskning, og ikke minst når det gjelder kreftpakkeforløpene som ble innført i 2015. Alle avdelingene prioriterer pakkeforløpene hardt, men med de følger at annen diagnostikk får lengre svartid. Det medfører også lite tid til kvalitetsarbeid, fordypning i faget, undervisning, utdanning og forskning. Dette har DNPs leder synliggjort i et intervju med Dagens Medisin nylig. Vi trenger et mer presist og bedre begrunnet finansieringssystem som tar høyde for faktiske kostnader og tidsbruk ved både nåværende og fremtidige testmetoder. Slik vil man også bedre kunne imøtekomme utviklingen i patologifaget, med stadig økende krav til presisjon og kvalitet, samt tilrettelegge for den ressursbruk forsvarlig og pasientrettet diagnostikk krever. 

På vegne av styret ønsker jeg alle en riktig god sommer!

Vennlig hilsen                                                                                    

Ying Chen
Ying Chen, 
Leder, DNP 
19.06.2016