Den norske patologforening

2021

Nyttårshilsen fra styret

Selv om det har vært lav aktivitet på nettsiden det siste året, er det mye som har skjedd i foreningen. Her følger et nyttårsbrev fra styret hvor de oppsummerer året som gikk og ser fremover mot viktige og spennende temaer til diskusjon det kommende året.
19. januar 2021

Nyttårshilsen fra styret

Kjære kolleger
Det har vært stille fra oss siden mars, men her kommer en oppsummering av saker fra året som har gått og hvilke vi jobber videre med.

Vi fikk heldigvis avholdt årsmøtet på Lillestrøm i mars, og hadde gode innlegg og diskusjoner rundt implementering av NGS i diagnostikken, i tillegg til at noen av faggruppene fikk presentert nytt innhold og LIS fikk presentert fine påskenøtt-kasus. Det ble også pris til et flott forskningsprosjekt og Ying ble hedret for sin innsats for patologien. Bilder og referater vil bli lagt ut på nettsiden.
I år blir årsmøtet heldigitalt, og vi håper at enda flere har mulighet til å delta. Alt program blir lagt innenfor dagarbeidstid, også selve DNP-årsmøtet.

På Årsmøtet skal vi bl.a. behandle forslag til innhold i den obligatoriske etterutdanningen for spesialister som Legeforeningen har vedtatt. Dette skal kunne avvikles innenfor de 10 dagene man allerede har avsatt til kursdeltagelse o.l.. Gruppen, med medlemmer fra DNP og Spesialitetskomiteen, tenker at deltagelse i kvalitetsarbeid (slik som faggrupper) og nasjonale retningslinjer, forskning mm bør telle med her. Etablering og innføring skal avklares med arbeidsgiversiden og myndighetene, og dette arbeidet er i startfasen.
Det vil også bli diskusjon om læringsmålene for LIS, og om kravet til antall obduksjoner bør endres. Et nytt æresmedlem vil også hedres.

Vi måtte utsette det årlige seminaret med faggruppeledere og avdelingsledere som pleier å være på høsten, og hadde håp om å kunne legge det til årsmøtet. Når det ikke gikk, får vi håpe på muligheten til å samles til høsten igjen. I mellomtiden oppfordres alle faggruppene til å legge ut nyheter på nettsiden, og spesielt status vedr. molekylære analyser som kreves. Det er også foreslått at oppdateringer av «Veileder for bevarelse av maligne svulster» håndteres via nettsidene, og at hver faggruppe oppdaterer sitt felt når det skjer, og ikke venter på en samlet oppdatering.

Norsk forening for molekylærpatologi (NFMP) og DNP hadde en artikkel i Onkonytt i sommer; «Genanalyser av kreftsvulster – Hvem? Hva? Hvordan?»  og det kommer en artikkel i Overlegen i løpet av året som omhandler den krevende, men spennende situasjonen patologifaget er i; å håndtere to ulike revolusjoner på en og samme tid: molekylærpatologi og overgang til digital patologi/bruk av AI-baserte metoder. Vi tar gjerne imot innspill til artikkelen!

Begge foreninger har også vært i dialog med Helsedirektoratet vedr. takster for NGS, og fikk til en midlertidig takst for middels store paneler. Nå er det også innført 3 nye midlertidige takster, til bruk for de største panelene (som TSO 500) til utprøvende behandling, og som kun universitetssykehusene får bruke.
Takstsystemet blir nytt fra 2022; prosedyrekodeverket APAT skal innføres, og vi må få avklaringer på hvordan det skal brukes i praksis. Som eksempel finnes det P-koder for snitting, farging osv., men skal vi kode alt på alle prøver? Vi må prøve å unngå unødig merarbeid! Status vil bli presentert på Årsmøtet.

Det er stort fokus på digitalisering, og til dette knyttes gjerne standardisering som et «must». DNP er skeptiske til omfanget av dette. Det har bl.a. vært en større diskusjon blant patolog-lederne i Helse Sør-Øst etter det som oppfattes som pålegg om innføring av felles immunpaneler i nytt laboratoriedatasystem LVMS. Det er hverken ønskelig eller fornuftig at alle avdelinger skal gjøre alt likt; det er store forskjeller mellom f.eks. Oslo universitetssykehus og mindre avdelinger. Det ble stilt spørsmålstegn ved hvilken myndighet slike prosjekter har til å detaljstyre driften i hver enkelt avdeling.
Parallelt med dette arbeides det for å opprette et såkalt Patologiforum i det nasjonale digitale patologi-prosjektet. Dette skal bestå av avdelingslederne for de 4 største avdelingene pluss én leder fra en mindre avdeling, leder av Laboratorienettverket (hovedsakelig for bioingeniører) og representant fra DNP. Her skal man fatte beslutninger av faglig karakter, som hvert HF da får i oppdrag å implementere. DNP har etterspurt myndigheten til et slikt organ, da det ikke vil ligge i linje, med budsjettansvar etc.
Vi hadde forhåpninger om at dette prosjektet skulle etablere en arena for digital samhandling, noe det er stort behov for, men dette er ennå ikke etablert. Leveransene så langt er hovedsakelig standardisering av enkelte immunfarginger og utforming av synoptiske svarmaler for 4 mindre faggrupper.
Styret har diskutert om vi ønsker et patologiforum med sentral detaljstyring? Hvilken myndighet har et slikt organ til å pålegge oss hvordan vi skal arbeide? Vi er også bekymret for enda mer belastning av allerede knappe patologressurser. Faggruppene i DNP har allerede mange oppgaver innen utarbeiding av retningslinjer og handlingsprogrammer, og oss bekjent er det kun Helsedirektoratet som kan gi instruksjoner om hvordan vårt arbeid skal utføres. Uten myndighet blir dette Patologiforumet og fagnettverkene bare enda en rådgivende instans som vil kreve mange patologressurser for å enes om standarder og maler.

Vi ser frem til livlige diskusjoner på Årsmøtet!

Til slutt vil vi takke alle som stiller opp og gjør en innsats for faget, om det er i faggrupper, komiteer, Handlingsprogram, kurs eller annet – takk for innsatsen!

Med vennlig hilsen Styret i DNP

Ulla Randen, Rolf Bruun Bie, Marit Valla, Hanna M. Eng, Khalid Al-Shibli, Marie Andersland