EGFR - ny anbefaling om rutine ved all ikke-småcellet lungekreft

Rikshospitalet 24 jan 2011.

 

Fra Norsk Lungekreftgruppe  til DnPs medlemmer

 

Anbefaling om rutinemessig EGFR-testing av all ikke-småcellet lungekreft.

Norsk Lungekreft gruppe anbefaler nå rutinemessig testing av all ikke-småcellet lungekreft. Hittil har anbefaling vært at testing skjer etter rekvisisjon fra behandlende lege. Begrunnelse for slik praksis hittil, har vært engstelse for analysekapasitet på laboratoriesiden. Den er nå sannsynligvis stor nok til å analysere på rutinebasis.

Tyske rapporter har angitt ca 3% mutasjonsfrekvens i plateepitelkarsinom, en italiensk studie har vist fravær av EGFR-mutasjon ved plateepiteldifferensiering i lungetumor. Egne erfaringer har vist mutasjon hos 2/60 pasienter operert for plateepitelkarsinom  ved Rikshospitalet. NLCG anser det fortsatt uavklart hvorvidt plateepitelkarsinomer bør EGFR-testes. Pr dato anbefales testing av platepitelkarsinom for å skaffe egne erfaringer. Evaluering av mutasjonsfrekvens i plateepitelkarsinom forutsettes utført ved utgang av 1. halvår 2011. 

 

Odd Terje Brustugun                                                            Peter Jebsen

Overlege/onkolog DNR                                                        Overlege/patolog RH

Leder av NLCGs translasjonsgruppe                               DnPs repr i NLCG