Forskrivning av legemidler i barne- ungdomspsykiatri

Vi gjennomfører nå en studie for å undersøke forskrivning av legemidler i barne- og ungdomspsykiatri i Norge.

Studien utføres i forbindelse med masteroppgave i farmasi ved Universitetet i Bergen, og utføres av masterstudent Haakon Gravanti Rosland under veiledning av førsteamanuensis Lone Holst ved UiB og spesialist barne- ungdomspsykiatri og førsteamanuensis, UiB, Gro Janne Wergeland.

Studien utføres i samarbeid med Nasjonalt kompetansenettverk for legemidler til barn, Haukeland Universitetssjukehus.

Haakon går 5. året på farmasistudiet ved Universitetet i Bergen. Han har stor interesse for psykiatri, og er spesielt opptatt av at legemidlene som brukes i behandling skal benyttes på mest optimal måte basert på god tilgjengelig informasjon.

Prosjektet har som hensikt i å kartlegge forskrivningspraksis av psykofarmaka innenfor barne- ungdomspsykiatri i Norge, samt undersøke hvilke kilder som benyttes for å begrunne behandlingsvalg. Det skal også undersøkes om det er forskjeller i forskrivningspraksis mellom de ulike helseregionene.

Bilde av Haakon Gravanti Rosland
Masterstudent Haakon Gravanti Rosland.

Disse spørsmålene er viktige for fagfeltet siden medikamentell behandling av barn og ungdom, spesielt mtp. psykofarmaka er lite undersøkt i studier, og veiledere ofte baserer seg på retningslinjer for voksne med modifikasjoner basert på klinisk erfaring. Ved å undersøke hva behandlere tenker om medikamentell behandling så gir det mulighet for videre forskning på område for å sikre at pasientene får best mulig behandling basert på god tilgjengelig informasjon.


Vedlagt er samtykkeskjema med mer informasjon om studien og informasjon om personvern.

Her er link til spørreskjema som benyttes. Det tar ca. 20-25 minutter å gjennomføre. Alle besvarelser vil være anonyme.