Workshop for arbeidsutvalg 10.03.23

Nye arbeidsutvalg får en prøveperiode på 2 år. Ved aktivt å jobbe med samarbeid, kunnskapsformidling, revidering av BUP-veilederen, økt kompetanse og fellesskap i perioden, vil utvalget deretter kunne søke om å få fortsette som fast utvalg.

Det skal da søkes via NBUPF styret og tas opp til vurdering på årsmøte om det skal bli et varig utvalg. De utvalg som ikke har aktivitet i løpet av 2 år kan legges ned.

Rammen for arbeidsutvalg: Vi ser for oss at arbeidsutvalgene hovedsakelig arbeider digitalt med noen IRL møtepunkter.

Gruppearbeid

  • Presentasjon og oversikt over medlemmer med navn og epost adresse. Kontaktperson til styret.
  • Utarbeide skriftlig mandat for arbeidsutvalget: Sørge for økt samarbeid på tvers av helseregioner, kunnskapsformidling både til medlemmer og allmennheten, svare ut høringer innenfor sitt kompetanseområde, revidering av BUP-veilederen. Styret i NBUPF sammen med kvalitetsutvalget lager rammeverk for revisjon samt mal for BUP-veileder, men arbeidsutvalget bidrar med fagliginnhold og revidering. Arbeidsutvalget skal også bidra som en faglig ressurs på forespørsler fra styret. Leder for arbeidsutvalget fungerer som kontaktperson til styret i NBUPF. Kontakt til styret ved nbupf@nbupf.legeforeningen.no. Arbeidsutvalget bør ha minst 3 kontaktpunkt per år med en eller flere representanter i styret i NBUPF for oppdatering av arbeidet. Mandat til arbeidsutvalg skal forankres i styret i NBUPF.
  • Drøfte revidering av BUP-veileder samt faglig utvikling til alle medlemmer.
  • Gruppene skal virke som nettverksbygging på tvers av helseregioner- hvordan få dette til sånn at det er en ressurs og til gavn for alle? Hvordan skape engasjement for arbeidsutvalgets fagområde?

Det var en engasjert gjeng som var samlet og det var utrolig gøy for å oss i styret i NBUPF å se dannelse av det som vi lenge har jobbet med å få til. Vi er så glad for alles bidrag.