Norsk barnelegeforening

Om oss

Satsningsområder for NBF 2017-2021

Styret i Norsk Barnelegeforening har utarbeidet dokumentet "Satsningsområder for NBF 2017-2021".
6. februar 2018
Forsidebilde fra Satsningsområder for NBF 2017-2021 av to barn i snøen
Satsningsområder for NBF 2017-2021 forside på dokument

NBF vil (fra dokumentet) 

  • Være en tydelig aktør i samfunnsdebatten i saker som angår barns helse.
  • Holde pediatrien samlet som fag for å kunne yte god og helhetlig hjelp til hvert enkelt barn. Styrke samarbeidet mellom barne- og ungdomsmedisin, barnehabilitering og barne- og ungdomspsykiatrien.
  • Arbeide for at alle norske barneavdelinger skal bli fullverdige barne- og ungdomsklinikker med 18 års aldersgrense og tilstrekkelig ungdomsmedisinsk kompetanse. Bidra til å utforme og kvalitetssikre gode systemer for overføring av barn med kroniske sykdommer til voksenmedisin.
  • Redusere uønsket variasjon i helsetjenester (vist i Barnehelseatlasene) og bidra til god ressursbruk slik at spesielt utsatte grupper får et godt helsetilbud.
  • Arbeide for at forskning skal være en viktig og synlig del av aktiviteten.  NBF vil spesielt støtte intervensjonsstudier og forskning som bruker data fra kvalitetsregistre og helseregistre for å se mulige sammenhenger mellom forbruk av helsetjenester og helsegevinst.
  • Bidra til kvalitet i utdanning av barneleger med kompetansetesting ved obligatoriske kurs i spesialistutdannelsen, spesialisteksamen og resertifiseringsordning
  • Stimulere til at norske barneleger får erfaring og bedre kompetanse på global helse, og fortsette engasjementet i internasjonale organisasjoner som IPA (International Pediatric Association) og EAP (European Academy of Pediatrics).

Tidligere strategidokumenter: 
- Satningsområder for norsk pediatri 2011-2015: Dokumentet kan lastes ned her.
- Generalplan for NBF publisert i 1997