Norsk barnelegeforening

Om oss

STRATEGIDOKUMENT FOR NORSK BARNELEGEFORENING 2022-2026

Styret i Norsk Barnelegeforening har utarbeidet Strategidokumet for Norsk barnelegeforening 2022-2026
NBF organisasjonskart
NBF organisasjonskart

Arbeidet med NBFs femte strategidokument ble igangsatt høsten 2021 og et førsteutkastet til dokumentet ble utarbeidet i løpet av et todagers arbeidsseminar mars 2022. Etter bred høring hos NBF sine underutvalg og lederne ved landets barneavdelinger er dokumentet ferdigstillet.

Dokumentet består av 21 lettleste sider med kulepunkter og vi anbefaler alle våre medlemer og andre interesserte å lese det.

Fra innledningen:

Strategidokumentet for NBF for 2022-2026 ser for seg foreningens videre arbeid langs tre akser:

Kapittel 1: “Fag, utdanning og kvalitet” omhandler videreføringen av NBFs mangeårige engasjement for å sikre god og likeverdig medisinsk praksis innenfor vår spesialitet. Pediatrien er et omfattende fag, og kravene til kunnskap og ferdigheter er store. Arbeidet med Pediatriveilederne på Helsebiblioteket.no og implementering av systematiske skåringsverktøy bidrar til å kvalitetssikre behandlingen som tilbys barn og unge på norske sykehus. For å opprettholde god kvalitet i pasientbehandlingen er vi avhengige av å opprettholde god kvalitet i spesialistutdannelsen, og vi må sikre at kunnskapsgrunnlaget for faget vårt oppdateres gjennom forskning og etterutdanning.

Strategidokumentets kapittel 2 har vi gitt tittelen “Søkelysmedisin”. I dette avsnittet peker vi på pasientgrupper som vi mener er ekstra utsatte eller som har et mangelfullt behandlingstilbud. Utjevning av sosial ulikhet i helse har de siste to årene vært et satsningsområde for Legeforeningen og Covid-19-pandemien har tydeliggjort økende helseforskjeller også i barnepopulasjonen. Kapittel 2 adresserer hvordan NBF bør arbeide for å øke oppmerksomheten omkring disse sårbare pasientgruppene og styrke vår evne til å ivareta deres behov.

Den tredje aksen i NBF sitt arbeid omtales i kapittel 3: “Fagnettverk og samhandling”. NBF er en fagmedisinsk forening som i all hovedsak drives på dugnadsbasis. Alt som skjer i foreningen, skjer i kraft av at styret kan spille på lag med dyktige kollegaer. NBFs faglige legitimitet er forankret i 15 interessegrupper der en lang rekke ildsjeler bidrar med sin tid og kompetanse. Gjennom å etablere faglige nettverk gir NBF sine medlemmer mulighet til å utvikle egen kompetanse i kontakt med kollegaer med samme interessefelt. Etablering av fagnettverk, møtepunkter og arenaer for samhandling er også helt avgjørende om NBF skal klare å medvirke i høringsprosesser og ved akutte kriser.

NBFs tidligere strategidokumenter kan lastes ned under.