Møtereferat

Møte i arbeidsgruppen for hjerterytmer: Bergen 26. oktober 2010

Tilstede:  Erik Kongsgård, Per Ivar Hoff, Svein Færestrand, Peter Schuster, Ole-Jørgen Ohm, Lars Hegrenes, Eivind S Platou,

 1                    Sprint Fidelis problematikken

 Medtronic var invitert til å gi en oppdatering på status og anbefalninger. Informasjon kommer ut kvartalsvis på www.medtronic.com/fidelis.  I Norge ble det lagt 190 singel coil og 480 dobbel coil Fidelis ledninger. 5 års overlevelse på ledningene rapporteres nå til 92%.  92% av problemene er funnet i pace-sense delen og 8% i HV kretsen.

 FDA godkjente anbefalinger fra produsenten er nå:  1) La fungerende ledninger ligge, 2) Legge evt ny ledning ved problemer uten å ekstrahere den gamle, 3) Evt implantere bare ny pace-sense ledning og 4) Ekstraksjon kun dersom dette skjer ved høyvolumsenter.

 LIA og CareLink gir tidlig varsling og omprogrammering. 75% gir varsel mer enn 3 dager før hendelse.Halverer forekomsten av ”inapropriate shocks”.  Alarm krever umiddelbar handling.

 Ullevål rapporter en stadig økning av elektroder som må fjernes. I 2008 12, 2009 16 og hittil i 2010 20.

 Arbeidsgruppen anbefaler å følge Medtronics anbefalinger. I forbindelse med genaratorbytte/annen revisjon sterkt vurdere å ekstrahere Fidelis og implantere ny ICD-ledning.  Hos eldre pasienter kan det å legge bare ny P/S-ledning ved siden av vurderes.

 2                    Ablasjonsbehandling av atrieflimmer – gjennomgang av Helsedirektoratets rapport fra 2010.

 

Per Ivar Hoff gjennomgikk rapporten.  Det er sterke krav i konklusjonen om at fagmiljøene må utforme mer eksakte retningslinjer for hvem som skal tilbys behandling og om hvem som skal gis rettighetsstatus, - og at disse forvaltes likt i de forskjellige helseforetakene, slik at ”utvelgelse av pasienter egnet for ablasjonsbehandling blir ensartet”.  PIH vil utarbeide et forslag til retningslinjer som kan brukes ved de forskjellig sentraene i landet.

 3                    CRT behandling

 Svein Færestrand gikk gjennom guidelines.  Miljøene må være forberedte på at indikasjonstillingen for resynkroniseringsterapi nå utvides ved at NYHA svikt klasse II gies klasse I A indikasjon og LV dilatasjon ikke lengre er et kriterium etter de siste studiene som er publisert. Implantasjonsvolumet må derfor forventes å stige vesentlig og særlig for CRT-D siden det er disse som anbefales til pasienter i NYHA klasse II .  I Norge implanteres totalt 52 CRT /mill, mens det ved Haukeland vil implanteres ca 150/mill i 2010.  Implantasjonene bør fortsatt foregå ved høyvolumsentra.

 4                    Ablasjonsregister

 Også i tråd med anbefalingene fra Helsedirektoratet går Arbeidsgruppen inn for at det må opprettes et personidentifiserbart register for pasienter som har gjennomgått ablasjonsbehandling mot alle typer arytmier. Peter Schuster, Einar Bugge og Erik Kongsgård får i oppdrag utrede hvordan dette kan gjøres i tråd med øvrige nasjonale kvalitetsregistre under utvikling.