Statutter for NCS arbeidsgruppe for hjertesvikt

Formål:
NCS arbeidsgruppe i hjertesvikt har som formål å ivareta fagområdet hjertesvikt i Norge.

Målsetting:

Bedre livskvalitet og leveutsikter for pasienter med hjertesvikt i Norge, gjennom bedre forebygging, diagnostikk, behandling og rehabilitering.

Funksjoner:

Arbeidsgruppens funksjoner er å:

 1. Fremme forebygging, diagnostikk,  behandling og rehabilitering av pasienter med hjertesvikt
 2. Fremme forskning og fagutvikling innen hjertesvikt.
 3. Utarbeide og oppdatere retningslinjer for hjertesvikt der det er ønskelig, samt henvise til andre retningslinjer der dette finnes.
 4. Være en faglig ressurs og en naturlig kontakt for NCS´s styre innen hjertesvikt

Arbeidsgruppens medlemmer er medlemmer av NCS med interesse for hjertesvikt. Arbeidsgruppen avholder minst ett møte i året hvorav ett skal ha karakter av årsmøte. Alle deltakere på årsmøtet som er medlemmer av NCS har stemmerett.

Sammensetning:

Arbeidsgruppen består av 10-12 representanter. Disse utpekes fortrinnsvis på arbeidsgruppens årsmøte. Arbeidsgruppen bør tilstrebe å ha følgende sammensetning:

 • Alle helseregionene bør være representert..
 • Det er ønskelig at alle nivåer av sykehus/HF er representert.  Disse utpekes av arbeidsgruppen etter forslag blant medlemmene.
 • Det er ønskelig at privatpraktiserende kardiologer, stipendiater og representant fra basalfag er representert. Disse utpekes etter forslag fra medlemmene

Vanlig funksjonstid i arbeidsgruppen er 6-10 år, men kan forlenges. Det avholdes normalt to møter i året.

Intern organisering: 

Arbeidsgruppen velger selv:

 • Formann
 • Nestformann
 • Kasserer
 • Hvert verv besettes for 2 år med mulighet for gjenvalg en gang.
 • Vervene besettes ved avstemming i gruppen. 
 • Valg foregår hvert annet år.  Valg kan også skje på arbeidsgruppemøter utenom dette, ved utskiftning av enkeltmedlemmer.
 • Minst 7 av gruppens medlemmer må være til stede ved avstemningen. 
 • Det kreves minst 5 stemmer for å bli valgt. Hvis første avstemning ikke gir en kandidat tilstrekkelig stemmer, avholdes ny avstemning på de to kandidatene som fikk flest stemmer i første avstemning. Hvis det ikke oppnås tilstrekkelig antall ved andre avstemning , innhentes skriftlig stemme fra de medlemmer som ikke er til stedet. Nestformann og kasserer har ansvaret for den praktiske gjennomføringen av denne avstemningen. 

Arbeidsgruppen fordeler oppgaver internt, ved å delegere spesialarbeidsområder til undergrupper på to til fire medlemmer ved behov. 

Økonomirutiner:

Samhandling mellom NCS arbeidsgruppe i hjertesvikt og næringslivet følger Legeforeningens regler for dette gjeldende fra 1.1.05. Herav følger:

Arbeidsgruppene kan ikke motta økonomisk eller praktisk støtte fra legemiddelindustrien, utstyrsprodusenter eller andre type firmaer med markedsinteresser eller private forretningsinteresser innen helsetjenesten. Forretningsavtaler hvor ytelse og gjenytelse står i rimelig forhold til hverandre, kan opprettes. Slike avtaler inngås skriftlig og godkjennes av styret i NCS før de trer i kraft. Innbetaling skjer direkte til NCS, og fordeles mellom NCS og arbeidsgruppen, som disponerer sin del av inntekten.

Arbeidsgruppenes regnskap inngår i NCS’ regnskap som revideres av statsautorisert revisor. Arbeidsgruppens medlemmer sender reiseregninger og regning på eventuelle andre utlegg til sekretær i gruppen. Denne kontrollerer og signerer reiseregninger/bilag mv. før oversendelse til NCS’ kasserer i henhold til vedtatte økonomirutiner. Regnskapet for NCS og arbeidsgruppen revideres av NCS’ revisor. I forbindelse med årsoppgjøret sender kassereren i NCS arbeidsgruppen en oversikt over årets inn- og utbetalinger.

Vedtatt i arbeidsmøte den 21 november 2008