Bruksanvisning for et "gamle" registeret.

«Migrering»
Får vi med oss pasientene fra det gamle registeret (Norpace) over? I den grad Norpace-registreringene på ditt sykehus er korrekte og ordnet, skal det la seg gjøre å «migrere» over i nytt register. Prøvemigrering av anonymiserte data er foretatt. Men dårlig datakvalitet lokalt kan være en utfordring. Feil eller manglende data blir ikke bedre av å komme i nytt register, og kan gjøre migrering vanskelig.
"Bruksanvisningen" er et verktøy for å rydde i de lokale registeret før de sendes sentralt for en samlet migrering.

Hjelp
Versjon 3.0, nov. 2004

Innhold


1. Generelt

2. Oppstartvindu

2.1. avtaler (menyen program)

2.2. eksport til sentralt arkiv (menyen program)

2.3. importer pasientdata (menyen program)

Husk sikkerhetskopiering!

2.4. tabeller (meny)

2.4.1. Leverandørtabeller

2.4.2. logistikktabeller

2.4.3. Sykehus

2.4.4. Lege

2.4.5. Kontrolltype

2.5. Rapporter

3. Hovedvindu

3.1. Person (2)

3.2.1. Implantasjon

3.2. Bytte/endre

3.3. Programmering

3.4. Kontroll

3.4.1. Generelt

3.4.2. ICD (og pacemaker med antitachykardipacing)

3.4.3. Avtaler

3.5. Rapporter

3.6. Eksport av pasientdata (Meny person)

4. Retting av data

4.1. Retting av personnummer

4.2. Fjerning av pasient, implantasjon, programmeringer, kontroller og eksplantasjoner

4.3. Retting av implantasjonsdata

 

1. Generelt
Programmet består av flere skjermvinduer med forskjellige typer felt: Tekstfelt for navn og adresse etc. notatfelt som åpner for lenger tekst og notater, tallfelt har gjerne definert antall sifre og komma, rullefelt gir valg mellom forhåndsdefinerte begreper, og logiske felt (ja/nei) hvor man krysser av ved JA.

Man beveger seg mellom feltene med TABULATOR (SHIFT+TAB beveger cursor den andre veien) og man bekrefter med ENTER. I rullefelt kan man velge begrep ved å taste første bokstav(er) av ønskede begrep (for eks. B3 ved symptom når man ønsker B3 bradykardi).

Husk sikkerhetskopi/backup, spesielt før eksport eller import av pasientdata. Pasientopplysningene ligger samlet i mappen «data» og kan evt. kopieres til diskett.

2. Oppstartvindu
Vinduet inneholder menyer og rapporter som er generelle for systemet.

2.1. avtaler (menyen program)
Ved start av denne for man opp en avtalebok/kalender hvor man kan sette avtaler og begrensninger i dagsprogrammet for avdelingen som ikke er koblet opp mot spesielle pasienter.

Går man inn på en spesiell dag, vil alle avtaler for denne dagen komme opp, men man kan ikke redigere pasientavtaler i dette vinduet, for å gjøre det må man inn på avtaleboken for den enkelte pasient.

2.2. eksport til sentralt arkiv (menyen program)
Programmet lager en rapport til det sentrale arkivet og plasserer filene i mappen «eksport» eller på valgfritt sted. Alle filene kopieres derefter til en diskett eller et annet medium og sendes til Norsk Pacemakerregister på Ullevål sykehus.

2.3. importer pasientdata (menyen program)
Programmet henter dataene valgfritt fra diskett eller annet medium eller fra valgt mappen (for eksempel «import») og legger dem inn i databasen.

Husk sikkerhetskopiering!

2.4. tabeller (meny)
Alle tabellene kan skrives ut på printer.

2.4.1. Leverandørtabeller
Man finner først 4 tabeller som er oppdatert av leverandørene: Leverandør, Produsent, Generator og Elektrode. Oppdatering av disse tabellene skal ikke gjøres på de enkelte sentra, men gjøres sentralt. Tabellene skal inneholde utførlige opplysninger om alle aktuelle generatorer og elektroder på det norske markedet. De enkelte leverandørene er ansvarlige for at disse tabellene er «fremsynte» nok.

2.4.2. logistikktabeller
De neste fem tabellene er lokale logistikktabeller. Generatorlager og Elektrodelager er lagerprotokoller for avdelingen hvor alle elektroder og pacemakere skal føres inn med type og serienummer. Innføringen i lageret kan enten gjøres når utstyret ankommer avdelingen, eller når utstyret blir benyttet (innleggelse av pacemaker/ICD). Utstyret blir sortert i «ledige», «brukte», «kasserte» eller «alle». Ved nyinnleggelser er alle «ledige» generatorer/ledninger tilgjengelig i plukklisten. Lagerlisten er viktig for bl.a. å finne tilbake til en pasient på grunnlag av pacemakertype og serienummer, eller å få liste over pasienter med en bestemt generator eller elektrode.

2.4.3. Sykehus
Tabell over alle landets sykehus hvor man finner adresser, telefon og faks. Tabellen skal vedlikeholdes sentralt, men kan rettes lokalt. Send i såfall melding slik at neste versjon blir riktig.

2.4.4. Lege
Tabell over avdelingens tilknyttede leger (som legger inn og/eller kontrollerer pacemakere/ICD). Tabellen er unik for det enkelte sykehus og oppdateres lokalt. Man kan ikke fjerne navn som er «brukt» i databasen. Aktuelle leger må legges inn før implantasjon!

2.4.5. Kontrolltype
Tabell over typer kontroller (stor/liten/inneliggende pasient/frikort/telefonkonsult etc) som tilkjennegir hva slags regning som skal sendes trygdekontor etc. Tabellen er unik for de enkelte sykehus og tilpasses lokalt behov. Alternativene må legges inn før kontrollvinduet åpnes! Tips: Sørg for unik 1. bokstav for å oppnå hurtigtastfunksjon.

De øvrige tabeller under dette menyvalget er oversikt over hjelpetabeller som benyttes i programmet.        

2.5. Rapporter
Tilgjengelig i startvinduet er alle systemrapporter. Disse er også tilgjengelig med hovedvinduet oppe. Rapportene kan vises på skjerm eller skrives ut.

Viktige rapporter:
Liste over ufullstendige implantasjoner som flagger innleggelser hvor data mangler, eller hvor det er logiske feil.

Liste over pasienter som ikke er møtt til kontroll.

3. Hovedvindu


Oppstartvinduet her er Person, som gir oversikt over personlige data. De tre nederste vinduene er Implantasjon (innlagte (aktive) generatorer og ledninger), Programmering (programmeringer) og Kontroll (gamle kontroller og fremtidige avtaler).

3.1. Person
Ved å trykke på «ny person» eller «se på/endre» får man opp et vindu for innleggelse eller endring av persondata. Fødselsdato og personnummer gir indekseringsnøkkel og kan ikke endres i dette bildet senere. Kontroller nøye at tallene er korrekte!  Se ellers under punkt 4, retting.

Under «fast sykehus» ligger alle norske sykehus, under «hjertesenter» ligger alle registrerte pacemakersentra.

Hvis pacemaker eksplanteres helt eller definitivt inaktiveres, eller pasienten dør, så skal pasienten avsluttes med passende kode. Det samme gjelder hvis pasienten overføres/flytter til et annet sykehus som overtar kontrollen. Man blir ved lagring spurt om alle fremtidige avtaler skal slettes.

3.2. Implantasjon
3.2.1. Ny implantasjon
Knappen åpner implantasjonsvinduet. (Skal bare brukes ved nyinnleggelser og ikke ved generatorbytte!) Dato og klokkeslett er obligatorisk. Ved å trykke på tasten «Generator» får man opp generatorvinduet for valg av fabrikat og type. Er generatoren lagt inn på lagerlisten, plukkes serienummer fra listen, ellers trykker man «ny» for å lagerføre pacemakeren.

Feltene symptom, EKG og etiologi er standard internasjonale tabeller. Feltene for ICD blir tilgjengelig hvis man velger en ICD. Det samme gjelder feltene for EF, NYHA klasse og VT frekvens som er beregnet på ICD’er.

Man kan velge inntil 4 aktive elektroder, to for atriet (A1 og A2) og to for ventrikkel (V1 og V2) per generator, om det skulle være ønskelig ved å trykke på tilsvarende elektrodetast. Elektrodevinduet tilsvarer det for generatorer. Testverdiene ved innleggelsen er valgfrie.

For VDD pacemakere vil senserubrikken være aktiv for atriet for terskelmåling under innleggelse, programmering, og terskelmåling ved kontroller.

Hvis man er i ferd med å legge implantasjonsdata og må avslutte av en eller annen grunn, eller har plottet elektrodene feil, så kan man fortsette/forandre i bildet «korriger implantasjon» som du får opp under menyen «person» (se også under «4. Rettinger»).

Knivtid er operasjonstid i minutter definert fra første snitt til siste sutur. Merk: setting av lokalanestesi regnes ikke med.

Rtg tid antall minutter rtg. gjennomlysning.

3.2.2 Bytte/endre
«Bytte/endre» vinduet gir anledning til å legge inn generatorbytte og bytte/fjerne ledninger med obligatorisk koding av årsak.

Husk ved vanlig generatorbytte er koden F1 – normal batterisvikt.

Rettefunksjon: Dette vinduet skal ikke benyttes for retting av innlagte data. Under meny - «person» er det et valg som heter «korriger implantasjon» som er laget for dette (se også under «4. Rettinger»).

3.2.3. Eksplanter
Vinduet gir mulighet for å kode inaktivering av generator og elektroder med angivelse om de er fjernet.

3.2.4. Komplikasjoner
Alle komplikasjoner som oppstår peroperativt eller senere legges inn med dato for oppdagelse av komplikasjon og type komplikasjon (valg i rullefelt). Notat brukes for utfyllende forklaringer.

3.3. Programmering
Ved å trykke «ny programmering» får man opp programmeringsvinduet hvor dato, klokkeslett og aktuell modus er obligatorisk. Man kan kopiere inn tidligere programmering hos samme pasient hvis det er ønskelig, ved å se på «tidligere programmeringer» og der velge «kopier» om man ønsker det. Det er aktuelt hvis man bare skal endre ett eller få parametre og beholde resten eller gå tilbake til en tidligere programmering.

3.4. Kontroll
3.4.1. Generelt
Vinduet kommer opp ved å trykke «ny kontroll». Obligatorisk er dato og klokkeslett. I prinsippet er «Neste kontroll» også obligatorisk, men kan overstyres (anbefales ikke).  De øvrige felt er valgfrie. I kontrollvinduet har man anledning til å se på implantasjon, programmering og tidligere kontroller, samt sykehistorie og medisiner.

Ved åpning av kontrollvinduet blir du spurt om du vil se notatet fra forrige kontroll.

Viktig: for hver kontroll skal man krysse av for «ingen uregistrerte komplikasjoner» – efter at eventuelle komplikasjoner er registrert.

Når man beveger seg i de forskjellige feltene, kommer hjelpevindu med verdiene fra siste kontroll opp.

Øverst i vinduet finnes hele tiden tidspunktene for siste innleggelse, programmering og kontroll.

Mens man er inne i kontrollvinduet har man tilgang til implantasjons- og programmerings­vinduet og kan se på tidligere kontroller samt opplysninger om generator og ledninger.

3.4.2. ICD (og pacemaker med antitachykardipacing)
De samme feltene som for pacemaker kommer opp. I tillegg kommer en rad med felt for innleggelse av opplysninger om arytmier, for tachykardi T1-3 og flimmer F. For pasienter med pacemaker med ATP gjelder forkortelsene atriearytmier.

3.4.3. Avtaler
«Neste kontroll» gir adgang til avtalebok for pacemakerkontrollene. Alle pasientavtaler og systemavtaler kommer opp for valgt dato, men bare data vedrørende pasienten kan endres i dette vinduet.

Neste planlagte avtale er synlig i hovedbilde i blått inntil datoen er passert, da den skifter til rødt. Man kan legge inn flere avtaler for én pasient, men det er avtalen nærmest frem i tid som er synlig på hovedbildet, og som kommer på påminnelsesbrev etc.

3.5. Rapporter
Knappen «Utskrifter» nederst til høyre aktiverer en undermeny for samlet utskrift, hvor man kan krysse av for utskrifter til journal og til leverandør, samt pacemakerkort og påminnelsesbrev til pasienten. Sjekk at det er krysset av for «akseptert sentralt arkiv» før du ber om pacemakerkort.

3.6. Eksport av pasientdata (Meny person)
Skal man sende data for én pasient til et annet sykehus, velger man «eksporter pasient» og velger hvor man vil lagre filene for forsendelse.

4. Retting av data (admin-programmet)
Hovedvinduet lukkes, slik at man er tilbake til oppstartvinduet. For å benytte admin-programmet må alle andre brukere av pacemakerprogrammet gå ut /lukke programmet.

Under menyen «person» velges «admin-program», koden er «admin». Under menyen «program» velger man ønsket funksjon. Alle rettinger av persondata, inklusive implantasjoner, programmering, kontroller etc finnes under valget «person». De andre valgene er vedlikeholdsfunksjoner (se under)

4.1. Retting av personnummer
Man velger funksjonen person, velger riktig pasient i listen og velger «fødselsnummer» og skriver inn riktig nummer.

4.2. Fjerning av pasient, implantasjon, programmeringer, kontroller og eksplantasjoner
Hvis man vil fjerne en pasient og alle tilhørende data fra registeret, velger man pasienten og trykker slett. (Hvis man bare har lagt inn data feil, er dette ikke veien å gå – se 4.3).

Velger man slett implantasjon, programmering eller kontroll, trykker man på angjeldende tast og blir spurt om den angjeldende post skal slettes.

Hvis man har eksplantert en generator og angrer på det bruker man eksplantertasten til å fjerne eksplantasjonen, slik at generatoren igjen er aktiv.

4.3. Retting av implantasjonsdata
(Hovedvindu) Hvis man har måttet avbryte innleggelsen av implantasjonsdataene eller gjort feil ved innleggelsen (feil dato, elektrode etc) finnes under menyen - «person» et valg som heter «korriger implantasjon», som er laget for dette. Men OBS! hvis det gjøres endringer i generator eller ledning etter at det er gjort en kontroll eller programmering, kan disse dataene bli borte/utilgjengelige.

Hvis man har lagt elektroder på feil plass (eks. ventrikkelelektrode i atrieposisjon), kan elektrodene flyttes ved å velge ny posisjon under velg. Elektroden blir så flyttet til valgt posisjon med alle tilhørende data.

4.4. Vedlikeholdsprogram - datafeil
Programmet er robust, men ved linjefeil eller avskruing av maskin uten at programmet er lukket for eksempel, kan skade data. Vedlikeholdsfunksjonene vil kunne være behjelplige med å rette slike feil.

4.4.1. Reindeksering av tabeller
Hyppigste problemet som oppstår er at indeksene kan skades, reindeksering vil rette disse problemene.

4.4.2. Pakk database
Funksjonen komprimerer databasen og fjerner tidligere slettede elementer.

4.4.3. Sjekk database
Funksjonen kjører en analyse av databasen og gir en rapport om hvor evt. feil ligger. Rapporten sendes til Registerets ledelse hvis problemet ikke lar seg løse lokalt.

4.4.4. Fjern inkonsistente data
Det hender at data (generatorer og ledninger) kobles fra personen, og blir liggende løst i systemet. Ved forsøk på reinnleggelse av generator / elektrode skal de «tapte» elementene komme opp som forslag. Ved mistanke om «løse» data (en innleggelse dukker for eksempel opp to ganger) så bør denne funksjonen benyttes.