Nytt, landsdekkende pacemakerregister

Norge har fra februar 2021 endelig fått et sentralt pacemakerregister! Norsk «personvern»-lovgivning tvang oss tidligere til et desentralisert register (ett register på hvert sykehus). Det ga risiko for at pasienter ikke ble funnet og fulgt opp ved behov. 2018-19 var det presseoppslag om slike tilfeller, - noen med betydelig personskade. Fagmiljøet frontet behovet for et moderne register. Høsten 2019 ba helseminister Høie de regionale helseforetakene sørge for et landsdekkende, moderne register. Etter en lang prosess ble det høsten 2020 inngått samarbeidsavtale mellom HFene (med hjemmel i § 9 i pasientjournalloven) om et sentralt pacemakerregister. Vi anskaffet en kopi av Dansk Pacemaker- og ICD-register, tilpasset drift i Norsk HelseNett (NHN). Det kom i full drift februar 2021.

Registeret gir oversikt over alle pasienter med pacemaker eller ICD i Norge. Det er tilgjengelig for autoriserte brukere på sykehusene som implanterer og kontrollerer slikt. Vi har «migrert» inn data fra Norpace, det gamle, desentraliserte registeret. Migreringen, og at det ble ny softwareplattform like før vi kjøpte løsningen, har ført til noen «barnesykdommer», som i hovedsak angår statistikkfunksjoner. Men for den daglige drift, fungerer registeret utmerket. All implantert hardware og tidligere inngrep vises for hver pasient. Endringer kan registreres på det sykehuset pasienten opereres, og er synlige for sykehus pasienten senere besøker. Dette er et kvantesprang sikkerhetsmessig og praktisk!

Litt om det nye registeret:

 • Inneholder hardware, operasjonsdata og litt grunndata om pasienten. Det registrerer ikke programmering. (Det finnes gode lagringssystemer for kontroll- og programmeringsdata, som sykehusene neppe kommer utenom å kjøpe, etter hvert som programmerne leveres uten printer.)
 • Data fra egen virksomhet kan analyseres direkte i registeret, når man ønsker. Bra for produksjonsstatistikk og kvalitetskontroll.
 • Registeret sentralt kan analysere data samlet og per sykehus. Vi kan f.eks. se på operasjonstider, reoperasjoner og komplikasjoner (i den grad brukerne legger dem inn), samt hvilke produkter som brukes. Danskene har tallrike publikasjoner fra sin device-virksomhet med sitt register som kilde. Vi har noe gjenstående arbeid før dette er strømlinjeformet hos oss, mye pga. gamle data.
 • Ved «recalls» eller «advisories» er det mye enklere enn før å lage lister over berørte pasienter.
 • Vi er i ferd med å implementere «advarsel» i registeret dersom pasientens implantat er omfattet av «recall» eller «advisory». Registeret sentralt kan legge inn link til «råd» om tiltak. En stor fordel, særlig for mer sporadiske brukere og lavvolumsentre. Løsningen antas oppdatert i løpet av første kvartal 2022.
 • Ved registrering av ny hardware brukes strekkodeleser for de fleste produkter. Det sparer tid og sikrer feilfri registrering. Det tar få minutter å registrere en implantasjon. Operatør bør gjøre det, samtidig med operasjonsbeskrivelsen!
 • Fødselsnummer kan også strekkodeleses inn, hvis sykehuset bruker navnelapper med QR- eller strekkode. Anbefales! Navn må fortsatt skrives inn manuelt.
 • Pacemakerkort kan trykkes på tidligere skjemaer, og vil inneholde hardware fra alle operasjoner, også de som er utført på andre sykehus.

Forestående arbeid:

 • Alle pasienter må slås opp av lokale brukere ved kontakt i ett til to år fra nå, slik at man kan kontrollere at tidligere registrert hardware er korrekt migrert. Pga. desentralisert struktur i Norpace, er det ganske mange «dubletter» og inkonsekvente data på tidligere registrerte pasienter. De fleste feil kan rettes av lokal administrator. De øvrige må meldes inn sentralt: npir@ous-hf.no, for sentral retting. (Gi opplysninger som gjør det mulig å slå opp pasienten og hva som må rettes, men ikke send fullt navn og «11 sifre» på epost.) Noen sykehus har gjort en kjempejobb med dette allerede. Andre har vi ikke hørt fra. Registeret vil ikke ha tilsiktet funksjon før «gamle synder» er rettet opp.
 • Komplikasjonsregistrering: Registrer komplikasjoner og reoperasjoner, selv om det ikke er lagt inn noe nytt. Det gir oversikt over kvaliteten i arbeidet med «devicer» i Norge og på det enkelte sykehus.
 • Utbedring av statistikkfunksjoner og «bugs» i dataløsningen. Dette arbeider vi med.
 • «Vask» mot Folkeregisteret, slik at feil personnummer, fiktive pasienter og feil navn rettes. Avdøde pasienter skal merkes. Dette antas utført av NHN i januar/februar 2022.
 • Oppdatering av kategorier for implantasjonsindikasjoner. Kategoriene i nåværende versjon er noe inkonsekvente, for mange og overlappende. Vi håper en opprydning er på plass i løpet av første kvartal 2022.
 • Noe eldre hardware mangler fortsatt i «katalogene», selv om det aller meste er med, helt tilbake til 80-tallet. Meld inn mangler, så får vi oppdatert.
 • Opprettelse av styringsgruppe.
 • Opprydning i hvilke kliniske data som skal registreres. (Nå brukes denne muligheten stort sett ikke.)

 

NPIR-logo