Norsk cardiologisk selskap

Den fagmedisinske foreningen for spesialiteten hjertesykdommer

Pacemaker og ICD

Nytt, landsdekkende pacemakerregister i år?                              Mangelen på sentralt pacemakerregister gjør det vanskelig å finne pasienter ved «recall». Pasienter flytter på seg. Desentralisert løsning, med ett register på hvert sykehus, gir risiko for at pasienter ikke blir funnet og fulgt opp. HOD har foreslått at det opprettes et sentralt register, som alle helseforetak slutter seg til. Helseforetakene har fått dette som oppdrag.
22. mai 2019

«De regionale fagdirektørene gir sin tilslutning til at det etableres et interregionalt prosjekt ledet av Helse Sør-Øst for å vurdere kortsiktige løsninger for et behandlingsrettet helseregister for pacemaker/ICD i henhold til pasientjournalloven §9, med nasjonal sporingsfunksjon.»

«Forundersøkelser har klargjort at det er to alternative løsninger som er mest aktuelle å utrede og vurdere gjennom prosjektet, gitt premissene over. Andre løsninger som prosjektgruppa har eller får kjennskap til, skal framlegges for styringsgruppa, som så i så fall beslutter om også disse skal utredes og vurderes. De to løsningene som prosjektet skal vurdere i tillegg til dagens løsning, er:

1. eReg-løsningen som i dag anvendes på Oslo universitetssykehus HF, Ullevål

2. Den danske pacemakerregisterløsningen.»

Prosjektet har styringsgruppe med representanter for helseforetakenes ledelse, brukerrepresentant og tillitsvalgte, og prosjektgruppe med faglige deltakere utvalgt fra de regionale helseforetakene. Prosjektleder er overlege dr. med. Torkel Steen, OUS Ullevål. HSØ har sekretariat.

Etter planen skal de to ovennevnte løsningene være vurdert teknisk og juridisk i løpet av våren, slik at styringsgruppen kan velge mellom dem. Dersom eReg-løsningen velges, må den gjøres sentral, med sikker innlogging fra brukere på sykehusene som driver pacemakerbehandling. Noen utbedringer må gjøres. Dersom Dansk Pacemakerregister velges, må det etableres i Norge.

Prosjektet har som ambisiøst mål å kunne starte bruken sommeren 2020. Inntil så skjer, må alle holde sine lokale registre best mulig oppdatert.

NPIR-logo