Norsk cardiologisk selskap

Den fagmedisinske foreningen for spesialiteten hjertesykdommer

Nytt, landsdekkende pacemakerregister i år?

Mangelen på sentralt pacemakerregister gjør det vanskelig å finne pasienter ved «recall». Pasienter flytter på seg. Desentralisert løsning, med ett register på hvert sykehus, gir risiko for at pasienter ikke blir funnet og fulgt opp. I 2018-19 var det presseoppslag om slike tilfeller, - noen med betydelig personskade. Helseministeren har bedt om at det opprettes et sentralt register, som alle helseforetak slutter seg til.
22. mai 2019

De regionale helseforetakene v/HSØ har fått dette som oppdrag. «AD-møtet» (direktørene i de fire regionale helseforetakene) ga mandat for oppdraget den 18.11.19, med planlagt oppstart 01.06.20. Skulle man få til det, måtte man ta sikte på en ferdig, utprøvd løsning. Utredning skjedde januar-mars 2020 av en prosjektgruppe bestående av overlege/prosjektleder Torkel Steen (OUS Ullevål), overlege Ole Christian Mjølstad (St. Olav), ass. fagdirektør Ola Jøsendal (Helse Vest), overlege Mette Johansen Kværnstuen (UNN) og Morten Salomonsen (Helse Vest IKT), samt prosjektstøtteressurser fra HSØ. To aktuelle løsninger ble grundig vurdert, teknisk og bruksmessig. Utredningen konkluderte med at det var mest hensiktsmessig å kjøpe en kopi av Dansk Pacemaker- og ICD-register (DPIR), som har vært i drift i mange år og fungerer utmerket.
Da Covid rullet inn over helsevesenet, og ga beslutningstakerne oppe i RHFene mye å tenke på, stanset prosessen. Men den 31.08.20 har AD-møtet fattet vedtak og arbeidet fortsetter. Et offentlig eid IT-system som skal ut til mange sykehus, krever driftsavtaler, databehandleravtaler, risikoanalyser, personvernvurderinger, innkjøpsprosess osv, i tillegg til det rent tekniske. Mange aktører må med. Det tar litt tid, selv om alle gode krefter nå trekker i samme retning. Vårt ambisiøse mål er å komme i drift ved årsskiftet 20/21.

Det nye registeret vil:

-          Registrere hardware, operasjonsdata og litt grunndata om pasienten. Det registrerer ikke programmering. (Det finnes jo nå gode lagringssystemer for kontroll- og programmeringsdata, som sykehusene burde kjøpe, så vi kan slippe uoversiktlige papirmapper med metervis med printerutskrifter på dopapirformat.)

-          Data fra egen virksomhet er lette å analysere direkte i registeret, når man ønsker. Bra for produksjonsstatistikk og kvalitetskontroll.

-          Registeret sentralt kan analysere data samlet. Danskene har tallrike publikasjoner basert på sin device-virksomhet med registeret som kilde.

-          Alle device-pasienter i Norge vil være tilgjengelige, slik at man slipper risikofylt og tidkrevende «detektivarbeid» når det kommer en pasient fra annet sykehus.

-          Ved «recalls» eller «advisories» vil det være mye enklere å lage lister over berørte pasienter, inkludert de som har vært operert flere steder eller har flyttet.

-          Når en pasient slås opp, kommer det «advarsel» dersom pasientens implantat er omfattet av «recall» eller «advisory». Registeret sentralt kan legge inn «råd» om tiltak. En stor fordel, særlig for mer sporadiske brukere, som kanskje ikke alltid er fullt oppdatert.

-          Ved registrering av ny hardware kan det brukes strekkodeleser på pakken. Da vil vi forhåpentligvis få slutt på feil- og unøyaktigheter som finnes i det gamle registeret.

«Migrering»

Får vi med oss pasientene fra det gamle registeret (Norpace) over? I den grad Norpace-registreringene på ditt sykehus er korrekte og ordnet, skal det la seg gjøre å «migrere» over i nytt register. Prøvemigrering av anonymiserte data er foretatt. Men dårlig datakvalitet lokalt kan være en utfordring. Feil eller manglende data blir ikke bedre av å komme i nytt register, og kan gjøre migrering vanskelig.

Når nødvendige formalia er på plass, vil hvert senter bli kontaktet og forklart hvordan data eksporteres på minnepinne, som sendes til OUS. Der vil vi samle alle data, «vaske» dem så godt vi kan, før «pakking» og sending inn i nytt register. Vi håper det skal skje ca. uke 46.

OBS: Det blir trolig bare migrert en gang. Dvs. at i tiden fra dine data er eksportert, til dere kan begynne å registrere i nytt register, må implantasjonsdata lagres manuelt, f.eks. ved at samtlige operasjonsbeskrivelser fra denne perioden arkiveres på papir (med komplette data for hardware, operasjonstider osv.), for etterregistrering i nytt register når det er oppe. Dette er «dobbeltarbeid», men uunngåelig. Vi håper denne overgangsfasen skal bli kortest mulig. «Migrering» av registerdata er alltid vanskelig. Det kan vise seg at ikke alt lar seg ta med over, f.eks. pga. ufullstendige data. Det må ikke hindre etablering av en moderne, fremtidsrettet løsning.

Ikke utsett registrering av pasientene i Norpace, men hold det løpende oppdatert, så vi ikke mister pasienter når vi migrerer over i nytt register.

NPIR-logo