Forfatterpresentasjon

Kirsti Malterud er professor i allmennmedisin og halvtids fastlege i Bergen. Hun også en deltidsstilling ved Forskningsenheden for almen praksis i København. Hun er spesialist i allmennmedisin og har skrevet en rekke bøker og vitenskapelige artikler om kvinners helse, medisinsk kommunikasjon, pasienters symptomopplevelser og erfaringer i møte med helsetjenesten, helseressurser, og kvalitative forskningsmetoder. For tiden leder hun forskernettverket «Sårbarhet som styrke».

John Nessa er førsteamanuensis i allmennmedisin og fastlege i Hjelmeland. Han er dr.med. på en avhandling om samtalen mellom lege og pasient, og har også skrevet en bok og flere artikler om dette emnet. Han har i tillegg arbeidet med psykiatri og interessert seg for diverse emner innenfor medisinsk filosofi.

Per Stensland er førsteamanuensis i allmennmedisin og fastlege i Sogndal. Han er spesialist i allmennmedisin og i samfunnsmedisin og er dr.med. på en avhandling om kliniske samtaler ved fastlåste kroppslige plager. Han har skrevet artikler om dette og om andre allmennmedisinske emner. Han er veileder for turnusleger i Sogn og Fjordane og er medlem av fagrådet i Nasjonalt Senter for Distriktsmedisin.

Janecke Thesen er fastlege på Osterøy og forsker tilknyttet Universitetet i Bergen. Hun er spesialist i allmennmedisin og i samfunnsmedisin, og har vært opptatt av å utvikle allmennmedisinske tjenester av stadig bedre kvalitet, med særlig fokus på kommunikasjon og makt/avmakt i lege-pasientforholdet. Hun er utdannet coach og veileder for spesialistkandidater i allmennmedisin og utdannet veileder i kvalitetsarbeid i Legeforeningen. Hun leder Legeforeningens kvalitetstsutvalg for primærmedisin - KUP.