Legekunst i praksis

Tekster for veiledning i allmennmedisin, av Kirsti Malterud (redaktør), John Nessa, Per Stensland og Janecke Thesen.

Legekunst i praksis
Vi har fått anledning til å gjengi denne boken med råd om  kommunikasjon lege-pasient og refleksjoner om legelivet. Kapitlene står seg hver for seg og kan gjerne benyttes i veiledningsgrupper og liknende.  

Materialet i denne publikasjonen er omfattet av åndsverklovens bestemmelser. Uten særskilt avtale med rettighetshaverne er enhver eksemplarfremstilling og tilgjengeliggjøring bare tillatt i den utstrekning det er hjemlet i lov eller tillatt gjennom avtale med Kopinor, interesseorgan for rettighetshavere til åndsverk. Utnyttelse i strid med lov eller avtale kan medføre erstatningsansvar og inndragning, og kan straffes med bøter eller fengsel.

Fotograf Rune Erakers bilder er hentet fra prosjektet "Bilder fra klinisk praksis", av allmennlege Torgeir Gilje Lid. Fotograf Eraker har fulgt legene Aslak Bråtveit, Margaret Oshaug, Heidi Tiller og Adel Zakeri over tid. Et utvalg av bildene er satt sammen til en billedpakke for bruk i veiledningsgrupper og kollegagrupper (Lid T G, Eraker R, Malterud K. ‘I recognise myself in that situation…’ Using photographs to encourage reflection in general practitioners. BMJ 2004; 329: 1488-90). "Bilder fra klinisk praksis" er til utlån hos pedagogisk avdeling i Den norske legeforening. Prosjektet er godkjent av Regional Etisk Komite. Fotografiene er tilfeldig plassert i boken og har ingen sammenheng med de ulike kapitlenes temaer.

Henvendelser om denne utgivelsen kan rettes til:
Universitetsforlaget AS
Postboks 508 Sentrum
0105 Oslo
www.universitetsforlaget.no