Norsk forening for allmennmedisin

Allmennmedisinsk utvalg for kvalitet og pasientsikkerhet

Referat fra møte 8.3.17

KUP møte den 080317

Tilstede , Gunnar, Janecke,Hilde,Egil,Mark

Frafall:  Torunn, Tone D, Jens, Inger

 

Sak1.  Møte begynnte med et felles møte med SKIL (ref kommer fra dem).  Nicolas presenterte informasjon om legemiddelgjennomgang.  Deretter kom en diskusjon om Poeng i Praksis

Sak2. Gunnar orienterre om EquiP møte i Dublin som og Janecke deltok i.   Diskusjon om Pasient skade og sikerhetskultur (se separat mail fra Jannecke) .  Diskusjon rund SAQ  om innehold og om det ville være brukt i legekontene.  Skal brukes tverfaglig i kommunehelsetjennesten (legevakt, legekontor , sykehjem).  .  Det er planlagt at Skjema skal innføres Uni research og i Trygge Hender.  Det ble diskutert om hva denne kartlegningsredskap kunne bidra med som ikke Maturity Matrix dekker. Gunnar foreslår at vi leser gjennom dette og gir tilbakemelding

Disk om SKIL ville ta SAQ inn i sitt repertoar.

Disk deretter om MM og SAQ pro/com,  og vis a vis Scaling questions. Egil ,Hilde og MArk gir tilbakemelding om at Scaling questions  ville være en aktuelt redskap på våre kontorene.

 

Sak3. SKIL bør ha noe som fokuserer på miljø på kontoret Legemiddelgjennomgang sikter hovedsakelig på legene. Her igjen om diskusjon rundt MAturity Matrix som siktet på/involverer alle på legekontoret i kvalitetsarbeid.  Det bør være et tilbud som ivaretar hele legekontoret i det tilbud som finnes ved SKIL.

Sak4.  KUP fremover. Vår 2018 høre med NFA tanker om sine tanker om KUP arbeid og  KUP/SKIL samarbeid. Det er aktuelt for Gunnar som KUP leder å delta i neste ledermøte for NFA for å orientere om KUP. Ellers forteller Gunnar om “høringsstrømmen” og vil siler og evt videresende aktuelle saker vi bør uttale oss om.

 

Det siktes på neste møte i januar 2018.  Ved behov kan det være et møte tidligere ( f eks høst 2017) og evt telefon møte ved behov .