Norsk forening for allmennmedisin

Allmennmedisinsk utvalg for kvalitet og pasientsikkerhet

Referat møte 12.4.18

Bergen, torsdag 120418 kl 1000-1200

Tilstede: Hilde Moseby Berge, Mark Fagan, Janecke Thesen, Gunnar Frode Olsen, Tone Dorthe Sletten, Inger Lyngstad, Torunn Bjerve Eide, Elisabeth Stura (observatør fra Allmenlegeforeningen). Ikke tilstede: Jens Lind-Larsen.

Ordstyrer: Gunnar Frode Olsen

Referent: Torunn Bjerve Eide

 

1. Runde rundt bordet:

Inger: Fortsatt medlem i Referansegruppen for EPJ i NFA, med i styringsgruppe for EPJ i direktoratet for e-helse. Deltar i arbeidsgruppe for pasientens legemiddelliste via Direktoratet for e-helse ( med mål én pasient, én legemiddelliste).Opplever godt gjennomslag for innspill fra allmennlegene.

Hilde: Har solgt sin praksis august 2017. Jobber nå 100% på Olympiatoppen, som lege for paralympiske utøvere, og driver en del forskning i dette fagmiljøet. Veileder på doktorgrad om hjertestans. Invitert til å holde foredrag på amerikanske idrettsmedisinsk kongress senere i vår

Torunn: Har for tiden permisjon fra praksis for å jobbe med sin doktorgrad. Skal være med og arrangere workshop på Wonca i Krakow i mai-18 med tema rekrutteringssvikt til allmennpraksis i et europeisk perspektiv.

Mark: Medlem av spesialistkomiteen i Legeforeningen. Mange referee-jobber for ulike tidsskrifter. Veileder for veiledningsgruppe i spesialistutdanningen for tredje gang. SKIL-veileder.

Janecke: Jobber i eget firma som veileder innen kognitiv terapi og forbedringsarbeid, har i tillegg deltidsstillinger  i SKIL og på legevaktsenteret. Har trappet ned arbeid i flere referansegrupper. Aktiv i oppstart av ny gruppe under Legeforeningen: ”Legenes forening for kvalitetsforbedring og pasientsikkerhet”. Engasjert i selvhjelpsgrupper og interesseforeninger for pasienter, blant annet ”Glad igjen”.

Gunnar: 1. Landsråd/hovedtillitsvalgt i Oslo, eneste allmennlege i styret i Oslo Legeforening. Møteplass Oslo arrangeres jevnlig for å bedre samhandling mellom sykehus og førstelinjetjenesten. Det er opprettet en ny Faggruppe for samhandling under NFA som utgår fra miljøet rundt Møteplass Oslo.

Tone Dorthe: Har brukt mye tid på Trønderopprøret, se eget punkt.

 

2. Trønderopprøret

Tone Dorthe orienterer: Startet i forbindelse med samling på Nordisk Kongress på Island sommer 2017, der en gruppe erfarne og engasjerte allmennmedisinere hadde en felles opplevelse av at de snart ikke orket fastlegelivet lenger, og forståelsen de ulike legene hadde av problemet gikk fra individuelle forklaringsårsaker til en opplevelse av et systemproblem. Samtidig opplevde man for første gang problem med å rekruttere til ledig hjemmel i Trondheim. Dette utløste Trønderopprøret. Har hatt god kontakt med det politiske miljøet, KS med mer. Ønsker samme finansieringsmodell som andre spesialister nå som det blir krav om at alle fastleger skal være spesialister, opplever forståelse fra politikere for dette. Frykter en gradvis nedbygging av tilbudet i allmennpraksis som en tilpasning til stadig dårligere økonomiske rammer og økt arbeidspress. Trønderopprøret har lansert forslag til finansieringsmodell, og opplever støtte for dette blant stortingspolitikerne. Skuffet over at AF ikke i større grad har brukt det arbeidet som Trønderopprøret har gjort.  Svært viktig å ta inn kvaliteten i debatten, ikke fokusere bare på økonomi. Viktig at økning av fastlegehjemler ikke ensidig belastes kommunene. Presentasjon av tall fra undersøkelsen som nylig er gjennomført angående fastlegenes tidsbruk og arbeidsoppgaver, samt Trønderopprørets forslag til ny finansieringsmodell.

 

3. EQuiP: Gunnar og Janecke orienterer. Det arrangeres én konferanse per år som er åpen for alle interesserte. Konferanse i Bratislava like før påske, mye interessant om e-helse og pasientsikkerhet samt om overdiagnostikk. Deltar i arbeidsgruppe for ”equity” i helsevesenet, der det blant annet er fokusert på helsetilbudet til LHBT-personer. Det er også jobbet med kvalitetsindikatorer, der EQuiP har vedtatt at de fraråder bruk av kvalitetsindikatorer som grunnlag for finansiering av primærhelsetjenesten, vil heller jobbe for å promotere kvalitetsarbeid innen ramme av ”Small Structured Group Work”. Dette likner på den norske smågruppestrukturen, men det anbefales bruk av en fasilitator. Neste vår er det åpen Equip-konferanse i Hellas

 

4. Brainstorming: Tema for nye kurs i regi av SKIL   (Janecke) Utsettes til neste møte


5. KUP og veien videre. Hva er ambisjonene for videre arbeid? Halvårlige eller årlige møter? Økt bruk av telefonmøter? Evt legge KUP-møter opp mot relevante kurs slik at det blir enklere å kombinere? Diskusjon om arbeidsoppgaver, prioriteringer osv. Diskusjon om KUPs forhold til den nye ”Legenes forening for kvalitetsforbedring og pasientsikkerhet”.

 

6. Neste møte blir  i tilknytning til den årlige konferansen Enkelt og Håndterlig på Gardermoen Park Inn Hotell i november 2018, fredag 16.11. kl 14-1630. KUP tilstreber ny rytme med halvårlige møter, der vårmøte inkluderer fellesmøte med SKIL. For øvrig telefonmøter ved behov.

 

6. Ny sammensetning av KUP: Torunn har sagt nei takk til gjenvalg. Mark rykker opp fra vara til vanlig medlem. Peter Christerson blir ny vara