Norsk forening for allmennmedisin

Faggrupper

Læringsnettverk Sogn og Fjordane 2006

Læringsnettverk for kvalitetsforbedring på allmennlegekontorene

I 2005 kom Sosial- og helsedirektoratet sin nasjonale strategi for kvalitetsforbedring i sosial- og helsetjenesten, "... og bedre skal det bli". Et av de sentrale momentene i denne strategien er å styrke utøverne i helse- og sosialtjenestene. Fylkesmannen i Sogn og Fjordane har tidligere engasjert seg i ulike former for forbedringsarbeid på dette området, og har særlig gode erfaringer med nettverksarbeid mellom kommunene.

I tråd med intensjonene i nasjonal strategi og etter oppfordring fra flere allmennleger i fylket, valgte Fylkesmannens helseavdeling å starte dette prosjektet som fikk navnet "Læringsnettverk for kvalitetsforbedring ved legekontor".

Formålet med prosjektet var tredelt:

1.Å utvikle og forbedre tjenesten for brukerne av legekontorene

2.Å lære deltakerne en metode for systematisk forbedringsarbeid

3.Å etablere et læringsnettverk og legge til rette for erfaringsoverføring mellom legekontorene

Allmennlegekontorer fra seks kommuner deltok i læringsnettverket, som startet i januar og ble avsluttet i november 2005. Prosjektet ble støttet av Sosial- og helsedirektoratet og Den norske lægeforening. Prosjektet ble ledet av Otto Brun Pedersen, Einar Hovlid og Tove Hovland.

Vedlagte rapport beskriver hvordan arbeidet i læringsnettverket ble gjennomført, og de resultatene som ble oppnådd av de enkelte legekontorene.

Her finner du presentasjoner av prosjekter om

Telefontilgjengelighet
Telefonhenvendelser
Akuttberedskap
Betre medikamentforskriving
Medisinbestilling