Norsk forening for allmennmedisin

Faggrupper

Faggruppene står sentralt i NFAs faglige aktiviteter. En faggruppe arbeider med et felt innenfor allmennmedisinen. Faggruppene gir styret råd til høringsuttalelser som berører interessefeltet. Målet for gruppens arbeid kan være å utarbeide en rapport eller annen publikasjon, arrangere kurs, utarbeide retningslinjer eller handlingsprogram, utarbeide faglige råd mm. Gruppene kan påta seg et tidsavgrenset oppdrag eller ha et mer langsiktig perspektiv med fagutvikling på sitt felt. Retningslinjer og budsjettrammer for gruppenes drift vedtas av årsmøtet.
Faggruppene har en leder utnevnt av styret i NFA. Gruppene er ellers selvrekrutterende.
Er du interessert i å delta - ta kontakt med lederen i den aktuelle gruppen!