Psykiatri

Faggruppen i psykiatri ble reetablert 2014, for å ha et forum som kan bidra i debatten rundt fagfeltet psykiatri i en tid hvor dette får mye fokus og politikere signaliserer endringsvilje og styringsvilje. Vi ønsker å bidra til at det allmennmedisinske perspektivet i psykiatrien får større tyngde. Dette gjør vi ved blant annet å være en medaktør i utviklingen av nasjonale pakkeforløp i psykiatri, gi innspill rundt organisering av avtalespesialister og endring av prioriteringsveilederen, og delta i debatten rundt organisering og ansvarsfordeling mellom spesialisthelsetjenesten og kommunal psykiatritjeneste.

Vi tar gjerne imot nye medlemmer som har engasjement for fagområdet psykiatri innen allmennmedisin.