Aktuell e-helse-terminologi

NFA har samarbeidet med direktoratet for E-helse for å gi en kort beskrivelse av aktuell e-helse-terminologi.
Bilde e-helsedata

Med Felles språk menes en helsefaglig terminologi som brukes til strukturert dokumentasjon av informasjonen og hvordan dette kobles sammen med andre kodeverk. Det legen skriver i journalen kodes om til tallverdier. Felles språk legger ikke føringer for hvilken informasjon som skal struktureres i EPJ eller hvordan dette skal gjøres.
Felles språk består av terminologier, med SNOMED CT som felles standardisert terminologi. Andre kodeverk, som ICPC-2 og helseregistervariabler settes i sammenheng med hverandre. SNOMED CT er den mest omfattende internasjonale medisinske terminologien, med over 350.000 begreper. SNOMED CT har bred tilslutning og er tatt i bruk i 39 land.

Det er behov for en felles forståelse av informasjonen som deles mellom de som møter pasienten. Med Felles språk kan vi bidra til at data kan forstås og følge pasienten gjennom hele behandlingsforløpet.

Fastleger vil ikke bli tvunget til økt skjemadokumentasjon. Det å registrere informasjonen én gang bidrar til at legen får en mer effektiv arbeidsdag og mer tid til pasienten. Målet er at legen skal merke så lite som mulig til at SNOMED CT er tatt i bruk og journaler vil selvfølgelig fremdeles ha fritekst.

Dette er noen av nytteverdiene direktoratet for E-helse vektlegger:
• Forenklet innrapportering til helseregistre, fordi medisinske koder, takstkoder og andre tilsvarende klassifikasjoner kan avledes automatisk
• Mindre dobbeltdokumentasjon
• Bedre beslutningsgrunnlag for pasientbehandling
• Forenklet informasjonsinnhenting
• Redusere uønsket klinisk variasjon
• Mer tid til pasienten

AKSON har som formål å etablere en nasjonal løsning for felles kommunal journal og samhandling utenfor Midt-Norge (de har valgt Helseplattformen).

Direktoratet for E-helse og NFA vil samarbeide videre for å finne gode EPJ-løsninger for framtida. Det er mange utfordringer og et komplisert fagområde å holde oversikt over. Vi må også lære av erfaringer med å ta ulike teknologiske løsninger i bruk i andre land.