Julehilsen fra NFA-leder

Fastlegeordningen er den beste måten å gi god primærhelsetjeneste på!
God jul
God jul og godt nyttår fra Nord Østerdalen!

En ordning som er underbemannet og med for få midler vil kollapse og det er slitsomt å stå i det. Jeg har håp og tro på fastlegeordningen fremover, men om den reddes avhenger ikke Legeforeningen, AF eller NFA. Vi må håpe på politisk vilje til å ta de grep som trengs og selvsagt skal også vi fortsette å påvirke. Det har vært og er imponerende stort engasjement med mange meninger om hvordan dette best løses. Det er flott! Alle meningene på høstens innspillsmøter viser at allmennleger, kommuner og pasienter står sammen om dette ønsket: vi må redde fastlegeordningen!

Vi er underdimensjonerte. Det viser også ferske tall fra en OECD rapport, av 100 leger arbeider bare 17 i primærhelsetjenesten i Norge. Gjennomsnittet i OECD land er over 23, mens Danmark har 20, Nederland 24 og Canada 48. Til tross for at vi har en primærhelsetjeneste som utfører svært mange oppgaver og har fått overført mange oppgaver fra spesialisthelsetjenesten er vi altså alt for få.

Midt i det hele er det fortsatt imponerende stort faglig engasjement. Jeg har i mine første måneder som NFA leder møtt utrolig mange hyggelige og kunnskapsrike allmennleger. Jeg er heldig med et kompetent og hyggelig styre som gir fart, retning og god støtte. NFA har opparbeidet seg et bredt kontaktnettverk og det har heldigvis helt av seg selv glidd inn med ny leder og jeg kan nå snart slutte å si at "jeg er Petter Brelin". En særskilt julehilsen må gå til Petter Brelin: tusen takk for alt NFA engasjement, overføringsbistand og opplæring!

På fastlegedagen snakket jeg om tillit og kontinuitet med en baktanke. Dette er gamle kjente allmennmedisinske prinsipper med behov for å løftes med jevne mellomrom for å minne oss og beslutningstakerne på hva det egentlig handler om.

Fastlegeordningen ble etablert bl.a. fordi verdien av kontinuitet ble erkjent. Det er vist i mange store internasjonale studier at kontinuitet i lege-pasient forholdet til EN lege over lang tid gir de beste resultatene og den beste tilfredsheten. Det er en lineær sammenheng mellom lengden på lege-pasient-forholdet og mortalitet. Jo lengre forholdet har vart, jo lavere dødelighet. Det er ikke samme effekt om pasienten forholder seg til en gruppe av leger. Kontinuitet gir også lavere kostnader, bedre helse- og livskvalitet, bedre forebygging, mer fornøyde pasienter, redusert antall innleggelser og kontakter med spesialisthelsetjenesten og faktisk mer fornøyde behandlere. Det er krevende å være i et forhold over tid, men det har effekt!

For å ha tillit må du ha fortjent det. Fastlegeordningen har stor tillit i befolkningen, men hver enkelt pasient har varierende grad av tillit til sin lege. Tillit kan ikke læres, overføres eller garanteres for. Det bygger på kunnskap om hvordan problemer har blitt håndtert før, forventninger fremover og erfaringer. Tillit er personlig og forpliktende, og handler om ansvar og om det å følge opp over tid. Hvis feil unngås vokser tillit med tid. Med tillit får du som lege betroelser og innsikt, og tillit til at dine beslutninger er det beste for pasienten.

Jeg har stor tro på den personlige relasjonen og forpliktelsene, og vi må kjempe for å bevare «min lege – min pasient». Den norske fastlegeordningen har levert og mange land vil lære av oss. Primärvården i Sverige kollapser mer enn vår, det er lange ventetider og utstrakt bruk av vikarer. Svenskene ønsker seg en personlig forpliktende fastlegeordning slik vi har.

Det er tenkt utrolig mange kloke tanker om allmennmedisin, og vi må finne de frem og bruke dem. NSAM sine 7 teser har forbløffende stor aktualitet fortsatt.

Jeg håper på en styrkning av den ordningen vi har og flere fastleger nå!

I ventetiden håper jeg alle får en fredelig og god jul – så håper vi på et godt nytt år!

Julehilsen fra Marte