INFORMASJON TIL FASTLEGER OM KORONAVIRUS – SARS-CoV-2

FHI oppdaterer fortløpende sine råd og anbefalinger. Følg, følg med på FHI sine sider: https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/. Det er de oppdaterte råd fra FHI som til enhver tid gjelder.

Kommuneoverlegene i hver kommune har ansvar for den lokale beredskapen og skal ifølge fylkeslegene være tilgjengelige 24/7 for å håndtere bekreftede og/eller mistenkte tilfeller for smittevern, smitteoppsporing, miljøtiltak og vurdering av behov for isolering.
coronavirus

Pasienter eller pårørende med mistanke om infeksjon skal henvende seg telefonisk til legekontor eller legevakt. De skal ikke møte opp. Befolkningen må informeres bedre om dette. Alt personell som tar imot henvendelser fra pasienter på legekontor og legevakt må også informeres grundig om dette. Innhent sykehistorie og informasjon om eksponering over telefon. Avklar om pasienten oppfyller kriteriene for å være mistenkt tilfelle. Hvis ja, avtales sted for undersøkelse og testing for covid-19. Det vurderes sammen med kommuneoverlege om pasienten skal testes i hjemmet, i primærhelsetjenesten eller på sykehus.

Pasienter som kommer til legekontoret skal ved ankomst få utlevert kirurgisk munnbind som pasienten selv tar på. Pasienten skal plasseres i eget rom, der kun nødvendig helsepersonell går inn. Pasientens munnbind tas av inne på undersøkelsesrommet først etter at helsepersonell har tatt på personlig beskyttelsesutstyr.

Smitteoppsporing skal iverksettes, pasienten isoleres og om behov for støttebehandling vurderes pasienten innlagt på lokalt helseforetak eller KAD, (pasienten skal ha munnbind under transport, meldes særskilt og behandles på isolat). Helseforetakene har egne rutiner for håndtering av mistenkte tilfeller. Det er viktig at dette varsles riktig. Ved behandling i kommunene er avdelingsleder og fastlege/institusjonslege behandlings ansvarlig med rådføringsplikt til kommuneoverlege.

Testing
Det primære formålet med testing i nåværende fase av utbruddet er å finne de første tilfellene i Norge, for å ha mulighet til å begrense smittespredning. Screening av friske personer som returnerer fra Hubei-provinsen (med Wuhan by), Kina eller andre affiserte områder anbefales ikke.

Det anbefales å teste personer som oppfyller kriteriene for mistenkte tilfeller. Kriteriene kan endres fortløpende, men pr i dag er de slik:

Pasienter med akutt luftveisinfeksjon med minst ett av følgende symptomer: hoste, kortpustethet, feber og som i løpet av de siste 14 dagene før symptomdebut, oppfyller minst ett av følgende kriterier:

- Har vært i områder med vedvarende spredning  
- Har vært i nærkontakt (se under) med et bekreftet tilfelle av koronavirus-infeksjon (SARS-CoV-2) (defineres som har pleiet eller behandlet en pasient, Har pleiet/behandlet en pasient, håndtert prøvemateriale fra, eller på annen måte har hatt tilsvarende nær fysisk kontakt med en person som er bekreftet syk med covid-19, uten å ha brukt anbefalt beskyttelsesutstyr, har oppholdt seg i nærheten av (under 1 meter), ansikt til ansikt med en person som er bekreftet syk med SARS-CoV-2, har sittet i nærheten av (to seterader) en person som er bekreftet syk med SARS-CoV-2 på fly, samt andre nærkontakter på fly (se Kontaktoppsporing ved flyreise) eller bodd i samme husstand som en person som er bekreftet syk med SARS-CoV-2)
- Har pleiet/behandlet en pasient, håndtert prøvemateriale fra eller på annen måte hatt tilsvarende nærkontakt med en person som er bekreftet syk med koronavirus-infeksjon (SARS-CoV-2)


Helsepersonell som mistenker et tilfelle av SARS-CoV-2 (tidligere kalt 2019-nCoV), skal straks varsle kommuneoverlegen i sin kommune.

- Kommuneoverlegen skal umiddelbart varsle Folkehelseinstituttet ved å ringe Smittevernvakta på telefon 21 07 63 48 (døgnåpen)
- Dersom det ikke er mulig å få varslet kommuneoverlegen, skal helsepersonell varsle Smittevernvakta direkte.
Etter at indikasjon for testing er avklart med Smittevernvakta, skal kommuneoverlegen (eventuelt helsepersonell, se over) lage en avtale med vakthavende mikrobiolog ved Folkehelseinstituttet om prøvetaking og forsendelse

Hverdager kl. 9–15: Ring Folkehelseinstituttets sentralbord (telefon 21 07 70 00) og be om å bli satt over til vakthavende virolog.


Kveld og helg: Ring mikrobiologisk beredskapsvakt direkte på telefon 95 21 49 93.

Beskyttelse av helsepersonell

Helsepersonell som skal undersøke, behandle eller ha nær kontakt med pasienten skal bruke følgende beskyttelsesutstyr: 

- Åndedrettsvern (FFP3, FFP2). Dersom åndedrettsvern ikke er tilgjengelig, benytt kirurgisk munnbind (klasse II)
- Smittefrakk med lange ermer
- Hansker
- Øyebeskyttelse (beskyttelsesbriller eller visir)  
- Både håndvask med såpe og vann og hånddesinfeksjon er effektive metoder for håndhygiene ved smitte med 2019-nCoV. 


Om karantene

Ved vurdering av smitteverntiltak, balanseres tiltakenes forventede nytte opp mot kostnader, gjennomførbarhet, etiske betraktninger, folks holdninger og Smittevernloven. Slik situasjonen er nå så vurderes ikke karantene av alle som har vært i utbruddsområder som hensiktsmessig. Tiltaket er et betydelig inngrep i folks frihet, og innreisekarantene har ikke vært et effektivt tiltak ved tidligere epidemier. Folkehelseinstituttet anbefaler imidlertid en form for karantene for de med høy risiko for å ha blitt smittet. Dette gjelder personer som har hatt nærkontakt med noen som har fått påvist infeksjon med koronaviruset.

Friske personer som har høy risiko for å være smittet, anbefales hjemmekarantene. De det gjelder vil bli fulgt opp av helsetjenesten for å se om de utvikler symptomer i 14 dager etter siste kontakt med pasienten som har fått påvist viruset. Disse blir anbefalt å redusere unødvendig reise og sosial kontakt, inkludert unngå å gå på jobb, skole og butikker.

Prøvetaking og transport av prøver
Det er viktig at smittevernhensyn ivaretas ved prøvetakning:

FHI anbefaler at det tas to sett med luftveisprøver som sendes til lokalt laboratorium (med mindre direkte forsendelse er avtalt med vakthavende mikrobiolog ved FHI).

1. Ett sett for analyse av SARS-CoV-2 ved referanselaboratoriet ved FHI.
2. Ett sett for analyse ved lokalt laboratorium for andre luftveisagens og eventuelt SARS-CoV-2 der analyse tilbys lokalt.


Øvre luftveier: Penselprøver fra nasofarynks OG svelg i egnet virustransportmedium. Man kan benytte samme medium som ved prøvetaking for influensadiagnostikk. Ved produktiv hoste kan også ekspektoratprøve analyseres. Se guidelines fra CDC:

Interim Guidelines for Collecting, Handling, and Testing Clinical Specimens from Patients Under Investigation (PUIs) for 2019 Novel Coronavirus
 

Bruk av munnbind utenfor helsetjenesten er ikke anbefalt

Det anbefales ikke munnbind for friske personer. Dette gjelder ikke dersom man jobber i helsetjenesten, eller har kontakt med en person med bekreftet eller mistenkt infeksjon med koronaviruset. Feilbruk forekommer ofte og personer som bruker munnbind tar seg oftere til ansiktet, noe som kan øke smittefaren. Personer som er syke kan bruke munnbind for å hindre smitte til andre.

 

Legeforeningen arbeider med å avklare hvordan kompensasjon av inntektstap for fastleger som må i karantene kan løses, samt hvordan dekning av smittevernutstyr skal dekkes. Allmennlegeforeningen vil gi mer informasjon om dette etter hvert.