Norsk diabetesregister for voksne blir reservasjonsbasert

Norsk diabetesregister for voksne er fra og med 19.11.20 godkjent som et reservasjonsbasert register i stedet for samtykkebasert. Det betyr i praksis at det ikke lenger er behov for å samle inn samtykke fra diabetespasientene for å sende inn data til registeret.
logo noklus
Noklus har ansvaret for registeret

Registeret samler inn data på flere måter, blant annet via Noklus diabetesskjema. Se mer om registeret og innsamling av data på https://www.noklus.no/norsk-diabetesregister-for-voksne/

Tilbakemeldingene fra fastleger som har benyttet Noklus diabetesskjema har i en årrekke vært at det å innhente skriftlig samtykke ikke kan prioriteres i en travel hverdag på legekontoret. Reservasjonsretten vil derfor sannsynligvis bidra til langt bedre dekningsgrad for registeret i allmennpraksis, noe som igjen vil gi gode kvalitetsdata på diabetesbehandlingen i egen praksis. Registeret tilbyr fastlegene data på behandlingskvalitet i egen praksis og benchmarking mot alle praksiser som samler inn. Per i dag får den enkelte fastlege en årlig tilbakemeldingsrapport knyttet til sin liste, målet for fremtiden er at registeret kan tilby en visuell løsning i stedet med interaktive data gjennom året.

En forutsetning for reservasjonsretten er at pasientene er kjent med at de har mulighet til å reservere seg mot å stå i registeret og at de vet hvordan de kan reservere seg.  

Registeret har ansvar for å informere pasientene om at de står i registeret og hvordan de kan reservere seg. Dette vil i hovedsak foregå via Helse Norge, men også andre kanaler som nettsider, facebook og lignende vil bli benyttet. Legekontorene i Norge vil få tilsendt en plakat med enkel informasjon til pasientene som kan henges opp på venterommet.

Rubrikken om samtykke i Noklus diabetesskjema vil bli fjernet ved at det kommer en ny oppdatering, men tidligere registrerte data på variabelen samtykke vil bli lagret i registerdatabasen.

Informasjon om hvordan man kan reservere seg finner pasientene på https://www.noklus.no/norsk-diabetesregister-for-voksne/

Ta kontakt på noklus@noklus.no ved spørsmål.