Prosjektmidler til kvalitetsforbedring og pasientsikkerhet

Til alle medlemmer av NFDV:

Vi ønsker å gi dere beskjed om at nå er det mulig å søke om prosjektmidler til kvalitetsforbedring og pasientsikkerhet!

Legeforeningens fond for kvalitetsforbedring og pasientsikkerhet skal bidra til systematisk arbeid for å sikre høy medisinsk kvalitet og pasientsikkerhet i helsetjenesten. Søknadsskjema og informasjon om fondet ligger på nettsiden https://beta.legeforeningen.no/om-oss/Styrende-dokumenter/fond-og-legater/fond-for-kvalitet-og-pasientsikkerhet/

Hvem kan søke, og hva kan det søkes om?
Norske helseinstitusjoner og enkeltleger kan søke om tilskudd til hel eller delvis dekning av utgifter forbundet med: 
a) Utredning, utvikling og evaluering av metoder for kvalitetsvurdering, kvalitetsforbedring og pasientsikkerhet i den daglige drift. 
b) Kompetanseheving innenfor forbedringskunnskap, herunder system- og prosessveiledning.
c) Utprøve og forbedre metoder og teknikker i konsultasjonen, veiledning av og samarbeid med andre grupper, helseopplysning m.v. 
d) Utprøve og forbedre metoder for læring og vedlikehold av praktiske ferdigheter. 
e) Utarbeiding av veiledere innenfor det medisinske fagområdet. 
f) Prosjekter initiert av Legeforeningens organisasjonsledd som skal bedre kvalitet og pasientsikkerhet i de medisinske tjenestene. 
Fondsutvalget ønsker å benytte den ressurs som finnes i fagmedisinske foreninger og spesialforeninger, og ser gjerne at det kommer flere søknader med denne forankringen. Prosjekter som fremmer pasientsikkerhet, og prosjekter med utgangspunkt i samhandlingsreformen vil bli prioritert.

Fondet har halvårlige søknadsfrister, 1. april og 1. oktober. Søknad sendes til elektronisk til Legeforeningens sekretariat, kvalitetsfondet@legeforeningen.no. Søknader som kommer etter søknadsfristen vil ikke bli vurdert.

Med vennlig hilsen

Caroline Sølberg Yakubu

Rådgiver

Den norske legeforening, Medisinsk fagavdeling

Postboks 1152 Sentrum, 0107 Oslo

Telefon 41 70 10 54

www.legeforeingen.no