Fond for kvalitetsforbedring og pasientsikkerhet

Fondets formål er å bidra til systematisk arbeid for å sikre høy medisinsk kvalitet og pasientsikkerhet i helsetjenesten.

Den norske legeforenings fond for kvalitetsforbedring og pasientsikkerhet ble opprettet i 2008. Fondet deler ut midler til kvalitetsforbedringsprosjekter i primærhelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten.

Fondet har to søknadsfrister, 1. april og 1. oktober. Dette annonseres på Legeforeningens nettsider, i nyhetsbrev og i Tidsskriftet.

Fondet gir tilskudd til hel eller delvis dekning av utgifter forbundet med: 

  1. Utredning, utvikling og evaluering av metoder for kvalitetsvurdering, kvalitetsforbedring og pasientsikkerhet i den daglige drift.
  2. Kompetanseheving innenfor forbedringskunnskap, herunder system- og prosessveiledning.
  3. Utprøve og forbedre metoder og teknikker i konsultasjonen, veiledning av og samarbeid med andre grupper og helseopplysning med mer
  4. Utprøve og forbedre metoder for læring og vedlikehold av praktiske ferdigheter.
  5. Utarbeiding av veiledere innenfor det medisinske fagområdet.
  6. Prosjekter initiert av Legeforeningens organisasjonsledd som skal bedre kvalitet og pasientsikkerhet i de medisinske tjenestene.

Fondsutvalget ønsker å benytte ressurser som finnes i fagmedisinske foreninger og spesialforeninger, og ser gjerne at det kommer flere søknader med denne forankringen.

Prosjekter som fremmer pasientsikkerhet, og prosjekter med utgangspunkt i samhandlingsreformen vil bli prioritert."