Norsk forening for fysikalsk medisin og rehabilitering

Aktuelt

Kunnskapsbasert faglig retningslinje for rehabilitering etter ervervet overekstremitetsamputasjon i Norge

4. april 2016

Seksjonsoverlege Kristin Østli ved Sykehuset Innlandet har ledet arbeidet og ført retningslinjen i pennen.   

Målet med retningslinjen er å sikre alle overekstemitetsamputerte i Norge enhetlig rehabilitering i tråd med beste praksis, og redusere uønsket variasjon i rehabiliteringstilbudet til denne pasientgruppen. Arbeidet har vært finansiert av Helsedirektoratet via tilskuddsmidler. Retningslinjen vil være relevant for alt helsepersonell som har et oppfølgingsansvar overfor pasienter med ervervede overekstremitetsamputasjoner i Norge, og vil dermed fungere som en nasjonal retningslinje. I tillegg vil anbefalingene om behandling av fantomsmerter og stumpsmerter også være gyldige for pasienter med benamputasjoner, og dermed relevante også for andre enn den primære målgruppen.

Retningslinjen er utarbeidet av en tverrfaglig sammensatt arbeidsgruppe bestående av representanter fra alle landets 5 armamputasjonsteam, de 2 ortopediske verkstedene i Norge som lager armproteser (Norsk Teknisk Ortopedi AS og Sophies Minde Ortopedi AS), primærhelsetjenesten og pasientgruppen. Seksjonsoverlege Kristin Østli ved Sykehuset Innlandet har ledet arbeidet og ført retningslinjen i pennen.   

Vi har fulgt Helsedirektoratets Veileder for utarbeidelse av kunnskapsbaserte retningslinjer, samt AGREE II. Litteratur og anbefalinger er vurdert vha. GRADE, og møter dermed nye standarder for troverdige retningslinjer. Metoden er mer utførlig beskrevet i retningslinjens Innledning, underavsnitt Metode.

Nettside for retningslinjene: www.magicapp.org/public/guideline/Jn3zaL