Stipend til demensforskning 2024

Leon Jarners Minnefond til forskning om Alzheimers sykdom og andre former for demens utlyser stipend på kr 250 000 til anvendelse i forskning om demens som skal utføres i Norge.

Du kan søke om hele summen eller om et mindre beløp til et selvstendig prosjekt eller som et bidrag til et større prosjekt. Stipendet kan brukes til et bredt utvalg av typer prosjekter som for eksempel for å bedre diagnostikk, behandling og omsorg, herunder livskvalitet til personer med demens og/eller deres pårørende. Det er ingen spesifikke tema som prioriteres for tildeling. 

Slik kan midlene brukes

Midlene kan brukes til ulike formål, som innkjøp av teknisk utstyr, laboratorieanalyser, lønn til egen forskning, til forskningsassistanse, eller til å dekke kostnader i forbindelse med utarbeidelse av et nytt prosjekt (frikjøp), eller til avslutning av et pågående prosjekt (ferdigskrive en artikkel eller phd arbeid). Rapport må avlegges ultimo oktober 2025.

Søknaden

Søknad på maksimum to sider må skrives på engelsk og inneholde angivelse av bakgrunn (background), målsetting (aim) og metode/prosedyre (method/procedure). Den må sammen med CV (engelsk) på maksimum en side og en bekreftelse fra en ansvarshavende institusjon sendes elektronisk til knutengedal@outlook.com innen 31. mai 2024. Det benyttes ikke et særskilt søknadsskjema.

Tildeling av stipend offentliggjøres på Aldring og helse-dagene, 25. og 26. september 2024 og utdeles til samme tid.