Den 10. norske geriatrikongressen 8.-9.april – Robert Stoltenberg kommer, kommer du?

Jubileumsutgaven av den norske geriatrikongressene arrangeres i Gamle Logen i Oslo 8. og 9.april.Programmet er variert og spennende, med mange av de største kapasitetene og nestorene i norsk geriatri blant foreleserne, og åpningsforedraget holdes av delirium-eksperten Professor Allasdair Maclullich fra University of Edinburgh.

Kongressen passer like godt for sykepleiere, fysio- og ergoterapeuter, andre helsearbeidere og leger som jobber med geriatri og/eller hjerneslag.

Ikke gå glipp av det sosiale arrangementet på mandagskvelden,  8.april! Dette blir veldig hyggelig og gøy, med underholdning fra øverste hylle med Robert Stoltenberg og tapas!

Kveldsarrangementet er inkludert i kongressavgiften!

Påmeldingsfrist 21. mars 2024!!

Frie foredrag:

Vi inviterer alle deltakere til å presentere egne prosjekter, forskningsresultater, erfaringer eller aktuelle problemstillinger i form av frie foredrag. Temaer kan hentes fra ethvert område av relevans for helse- og omsorgstjenester for eldre. De som ønsker å holde et slikt foredrag, må senest 10. mars 2024 sende inn et sammendrag på maksimalt 250 ord. Sammendragene skrives på norsk, og innledes med en kort, dekkende overskrift, fulgt av forfatterens (eller forfatternes) navn, arbeidssted og e-postadresse. Teksten struktureres i fem (ev. fire) avsnitt, som innledes med overskriftene Bakgrunn, Materiale og Metode, Resultater og Fortolkning (ev. Resultater og fortolkning i ett avsnitt). Sammendragene sendes som vedlegg til e-post til marius.myrstad@vestreviken.no. Senest 21. mars får forfatterne beskjed om sammendraget er akseptert til å presenteres som et fritt foredrag. Sammendrag av foredragene vil bli delt ut til kongressdeltakerne.

Norsk forening for geriatri deler ut to priser til de beste frie foredrag. En jury med medlemmer fra kongresskomiteen vil vurdere foredragene.

Praktisk informasjon:

Som sist vil deltakerantallet bli begrenset til 300 personer. Det er det maksimale lokalet har kapasitet til. Ved påmeldingen vil vi prioritere kongressens primære målgruppe, som er leger og annet helsepersonell med tilknytning til sykehusenes geriatriske avdelinger, seksjoner og team. For å være sikret plass, er det svært viktig at disse melder seg på innen fristen! Så langt plassen tillater det vil vi også ønske hjertelig velkommen til våre kolleger i primærhelsetjenesten med interesse og engasjement i geriatri, sykehjemsmedisin og eldreomsorg.

Mandag kveld innbyr vi, tradisjonen tro, til et sosialt arrangement med bevertning i Gamle Logen – en av Oslos mest staselige bygninger. Dette arrangementet er inkludert i kongressavgiften, og vi håper på stor oppslutning både av tilreisende og av de som bor i Osloområdet!

Med unntak av forelesningene fra vår utenlandske gjest, vil kongressen foregå på norsk.

Demenskoret vil underholde under åpningen av kongressen mandag 8.april.

Kongresslokale

Gamle Logen, Grev Wedels plass 2, Oslo

Registreringsavgift og betaling:

Kongressavgiften er kr 4200,- for leger og kr 3000,- for ikke-leger. Dette dekker deltagelse, skriftlig materiale, lunsj, kaffe/te og frukt begge dager, samt kveldsarrangementet i Gamle Logens store sal mandag 8.april.

Godkjenning av kurstimer

Kongressen er søkt godkjent som tellende kurs for følgende yrkesgrupper:

Leger

Spesialiteten i geriatri med 15 timer som valgfritt kurs, i indremedisin med 15 timer som valgfritt kurs, i fysikalsk medisin og rehabilitering med 15 timer som valgfritt kurs, i samfunnsmedisin med 15 timer som valgfritt kurs og i allmennmedisin med 15 timer som valgfritt kurs.

Sykepleiere

Som meritterende for godkjennelse til klinisk spesialitet i sykepleie/spesialsykepleie med 15 timer.

Fysioterapeuter

Som forhåndsgodkjennelse av kurs/etterutdanning.

Ergoterapiforbundet

Ergoterapeutenes godkjenning av kurs som meritterende til ergoterapispesialist gjelder kun ergoterapifaglige kurs

Ergoterapeuter som deltar på kurset kan likevel benytte kurset i sin spesialistsøknad – og spesielt med tanke på fornyet godkjenning. De begrunner da selv relevansen for ergoterapi og spesialistområde og dokumenterer med kursbevis, og/eller program og deltakerliste.

Kongresskomiteens medlemmer:

Marius Myrstad, overlege seksjon for geriatri, slag og rehabilitering Vestre Viken, Bærum sykehus

Ingvild Saltvedt, professor, Institutt for nevromedisin og bevegelsesvitenskap. Avdelingssjef, avd for geriatri, St. Olavs hospital

Anette Hylen Ranhoff, professor, Universitetet i Bergen og seksjonsoverlege ved Diakonhjemmet sykehus, Geriatrisk avd.

Torgeir Bruun Wyller, professor, Universitet i Oslo og overlege ved Oslo universitetssykehus, Ullevål, Geriatrisk avd.

Hege Ihle-Hansen, seksjonsleder for seksjon for hjerneslag ved Oslo universitetssykehus, Ullevål

Susanne Sørensen Hernes, førsteamanuensis, Universitetet i Bergen og fagdirektør ved Sørlandet sykehus

Sekretariat

Anne Garmark, forskningskoordinator, Geriatrisk avd., FoU seksjonen,

Bygg 20, Oslo Universitetssykehus, Ullevål. Postboks 4956 Nydalen 0424 Oslo. Tlf: 22 11 85 09. E-post: anne.garmark@medisin.uio.no