Antivirale og immunmodulerende midler ved COVID-19 (V10)

Dette er et levende dokument som planlegges oppdatert jevnlig i løpet av COVID-19 pandemien med den til enhver tid tilgjengelige kunnskapen om terapimuligheter. Fokus i dette dokumentet, og mandatet fra NFIM, er å gi en oppdatert oversikt over antivirale og immunmodulerende medikamenter som er inkludert i ulike behandlingsstudier av COVID-19. Målgruppen er sykehusleger med ansvar forbehandling av innlagte COVID-19 pasienter.
NFIM

Oppsummering og endringer fra forrige versjon
Det publiseres stadig flere kliniske behandlingsstudier av god kvalitet på Covid-19. Studiene dekker medikamenter med både antiviral og immunmodulerende effekt men foreløpig er det fortsatt bare behandling med deksametason og for visse pasienter også tocilizumab som har vist entydig gunstig effekt på sykdomsforløpet.

De viktigste endringene siden forrige versjon er:

-Rekonvalesensplasma har ikke vist effekt hos hverken seronegative eller seropositive pasienter på sykehus. Det kan allikevel være et alternativ hos immunsvekkede pasienter.

-Kombinasjonen av de monoklonale antistoffene casirivimab/imdevimab har vist moderat effekt hos seronegative pasienter på sykehus og vil være et førstevalg hos immunsvekkede pasienter når dette blir tilgjengelig i Norge.

-JAK-hemmerne baricitinib og tofacitinib har vist gunstig effekt i enkelte studier men behandlingen anses fortsatt som eksperimentell.