Antivirale og immunmodulerende midler ved covid-19 (v.11)

Dette er et levende dokument som planlegges oppdatert jevnlig i løpet av covid-19-pandemien med den til enhver tid tilgjengelige kunnskapen om terapimuligheter. Fokus i dette dokumentet, og mandatet fra NFIM, er å gi en oppdatert oversikt over antivirale og immunmodulerende medikamenter som er inkludert i ulike behandlingsstudier av covid-19. Målgruppen er sykehusleger med ansvar forbehandling av innlagte covid-19-pasienter.
Covid-19. Foto: Colourbox.
Foto: Colourbox.

Oppsummering og endringer fra forrige versjon

Det publiseres stadig flere kliniske behandlingsstudier av god kvalitet på covid-19. Studiene dekker medikamenter med både antiviral og immunmodulerende effekt men foreløpig er det fortsatt bare behandling med deksametason og for visse pasienter også tocilizumab og monoklonale antistoff som har vist entydig gunstig effekt på sykdomsforløpet.

De viktigste endringene siden forrige versjon er:

  • Tocilizumab bør vurderes hos pasienter som tilfredsstiller angitte kriterier.
  • JAK-hemmerne baricitinib og tofacitinib har vist gunstig effekt i nylig publiserte studier.
  • Monoklonale antistoff vil være aktuelt for alvorlig syke seronegative eller immunsupprimerte pasienter, men tilgangen er foreløpig begrenset.

Her kan du laste ned dokumentet som PDF: