Antivirale og immunmodulerende midler ved covid-19 (v.18)

Dette er et levende dokument som planlegges oppdatert jevnlig i løpet av covid-19-pandemien med den til enhver tid tilgjengelige kunnskapen om terapimuligheter. Fokus i dette dokumentet, og mandatet fra NFIM, er å gi en oppdatert oversikt over antivirale og immunmodulerende medikamenter som er inkludert i ulike behandlingsstudier av covid-19. Målgruppen er sykehusleger med ansvar forbehandling av innlagte covid-19-pasienter.
Foto: Colourbox.
Foto: Colourbox.

Oppsummering og endringer fra forrige versjon:

Behandlingsstudier på Covid-19 omfatter ikke nødvendigvis variantene og de kliniske presentasjonene av viruset som nå dominerer. Det må tas forbehold om dette i tolkningen av studiene.

De viktigste endringene siden forrige versjon er:

  • RECOVERY-studien viser økt dødelighet med høy versus standard dose deksametason i en sykehuspopulasjon.
  • Interferon lambda har vist redusert risiko for sykehusinnleggelse i en prehospital studie hos vaksinerte risikopasienter. Medikamentet er ikke markedsført i Norge.
  • Tocilizumab, sarilumab, JAK-hemmere og andre immunmodulatorer er primært undersøkt i eldre virusvarianter i en ikke-immunisert befolkning. Overføringsverdien til dagens situasjon kan derfor være begrenset.
  • Dokumentet er forenklet og forkortet.

Her kan du laste ned dokumentet som PDF: