Faglige retningslinjer for oppfølging og behandling av hiv 2023

Faglige retningslinjer for oppfølging og behandling av hiv foreligger nå i en oppdatert utgave for 2023.
Foto: Colourbox
Illustrasjonsfoto: Colourbox.

Retningslinjene er publisert på nettsiden hivfag.no, og du kan laste ned pdf-utgaven her.

Hva er nytt i 2023?

 • Epidemiologi: Oppdatert kapittel og tillegg av ny tabell som i større grad beskriver smittesituasjonen i Norge.

 • Vaksinering: Vi har forsøkt å samkjøre våre råd bedre med FHIs vaksinasjonsveileder, som nå presiserer at anbefalingen om pneumokokk - og VZV-vaksinering gjelder personer med hiv som har immunsvikt. Hva dette skal innebære i praksis må diskuteres nærmere i 2023.

 • Komobiditet: Utvidet avsnitt om nyresvikt.

 • Koinfeksjoner: Presisjon av at koinfiserte med hepatitt B "core alene" ikke trenger tenofovir, kun HBV DNA ved initial vurdering. Henvising til nylig oppdatert hepatitt B-veileder.

 • Kvalitetsregister: Kort om Norsk kvalitetsregister for hiv (NORHIV), hvor alle som lever med hiv i Norge bør inkluderes i løpet av 2023.

 • ART start: I tråd med EACS sine retningslinjer rykket doravirin (NNRTI) ned igjen til å være et alternativt regime, primært på grunn av bekymringer rundt resistens og liten klinisk erfaring med kombinasjonen. Dolutegravir har fått gjeninnført sin begrensing mht. hiv-RNA <500 000 kopier/ml, men Dovato ansees fortsatt som førstevalg hos pasienter uten kronisk hepatitt B.

 • Injeksjonsbehandling: Det fremheves at dette er en ressurskrevende behandling som bør forbeholdes de få med spesielle problemer. "KabRil-studien" var planlagt som en nasjonal studie, men er nå endret til en lokal kvalitetsstudie ved infeksjonspoliklinikken på Ullevål.

 • Kvinner: Nytt avsnitt om menopause. Førstevalg til kvinner som planlegger graviditet: dolutegravir, raltegravir eller darunavir/ritonavir + TDF/emtricitabin eller abakavir/lamivudin.

 • Smitte: definisjonen av hva som ansees som "i praksis ikke smitteførende" er endret fra hiv-RNA <50 kopier/ml til <200 kopier/ml; dette på bakgrunn av den nye tilstanden kronisk lavgradig viremi som ble innført som et begrep i fjor.

 • PEP: Dolutegravir sidestilles med raltegravir - begge fortsatt i kombinasjon med tenofovir/emtricitabin. Flere alternativer blir også nevnt.

 • PrEP: Noe forenklet opplegg for oppstart og kontroller.