Faglige retningslinjer for oppfølging og behandling av hiv 2024

Faglige retningslinjer for oppfølging og behandling av hiv foreligger nå i en oppdatert utgave for 2024.
Foto: Colourbox
Illustrasjonsfoto: Colourbox.

Retningslinjene er publisert på nettsiden hivfag.no, og du kan laste ned pdf-utgaven her.

Hva er nytt i 2024?

 • Epidemiologi: FHI kommer med oppdaterte tall og tabeller hvert år omkring 1.mars. Ny tabell kom i 2023 som i større grad beskriver smittesituasjonen i Norge. Vi er gjort oppmerksom på at toxoplasmose i hjernen har falt ut fra AIDS-definisjonen vår dvs. kategori C i Tabell 2. Dette vil bli rettet opp så snart det lar seg gjøre.

 • Vaksinering: Endret betegnelse fra apekopper til Mpox. Avklaring fra FHI mht pneumokokkvaksinering: Alle personer som lever med hiv bør tilbys denne vaksinen uavhengig av CD4-nivå.

 • Kvalitetsregister: Norsk kvalitetsregister for hiv (NORHIV): Kjernevariabler merket med stjerne. Spesielt viktig å inkludere nydiagnostiserte.

 • Immunsvikt: Nytt avsnitt. Hiv med immunsvikt definert som CD4 <350-400/μl. Det anbefales litt økt oppmerksomhet på denne gruppen på grunn av en viss økt risiko for komorbiditet.
  Konifeksjoner: Utdypet kommentar angående hepatitt B ag negative/core positive.

 • ART:

  1. Informasjon om at Genvoya utgår (mangelsituasjon som antas å være varig). Pasienter må ta kontakt med egen poliklinikk dersom dette oppstår.
  2. Justert kommentarer omkring INSTI og vektøkning.
  3. Atazanavir fjernet fra tabell – lite brukt proteasehemmer.
  4. Abacavir/lamivudin flyttes fra førstevalg NRTI til alternativ.
  5. Utvidet avsnitt om injeksjonsbehandling.
  6. Behandling av barn nevnes siden det har kommet som eget kapittel i EACS retningslinjer, og at barnedosering av Biktarvy® og Triumeq® gir risiko for å skrive resept på for lav dose til voksne.

 • PEP: Biktarvy® sidestilt med emtricitabin/TDF + raltegravir eller dolutegravir. Korrigert tabell for å unngå misforståelser. Rettet kode for PEP til Z20.6. PrEP er fortsatt Z29.2.