Norsk forening for klinisk nevrofysiologi

Om oss

Litt info om KNF

Her er en kort oversikt over hva Klinisk Nevrofysiologi (KNF) er, og på hvilket nivå/hvor i helsekjeden klinisk nevrofysiologiske laboratorier finnes. Kort oppsummeres hvilke undersøkelsesmetoder som benyttes og ved hvilke hovedgrupper av sykdommer KNF er en viktig del av utredningen.
16. september 2011

Hva er Klinisk Nevrofysiologi (KNF)?

Klinisk nevrofysiologi er en medisinsk hovedspesialitet der en benytter elektrofysiologiske og andre metoder for utredning, overvåkning og diagnostikk av sykdommer i det sentrale og perifere nervesystemet, muskler og sanseorgan. Metodene benyttes også i noen grad ved behandling av sykdommer og skader, og ved vurdering av funksjonsforstyrrelser og prognose.

Kort om de viktigste undersøkelsesmetodene

Klinisk nevrofysiologi er et fagområde der en bruker spesialiserte elektrofysiologiske og psykofysiske undersøkelsesmetoder. Elektromyografi (EMG) og nevrografi brukes for å diagnostisere sykdommer og skader i perifere nerver og muskler. Standard elektroencefalografi (EEG), EEG etter søvndeprivering, korttidsmonitoreringer og langtidsmonitoreringer har en stor plass i utredningen av anfallssykdommer, særlig epilepsi, og andre hjernesykdommer. Spesielle former for EEG brukes som ledd i utredning før epilepsioperasjoner, og til utredning av søvnforstyrrelser og søvnsykdommer (polysomnografi og multippel søvnlatenstest). Fremkalte responsundersøkelser (Evoked potentials) benyttes særlig ved utredning av demyeliniserende og nevrodegenerative sykdommer, og har sammen med EEG en viktig plass i intensiv overvåkning og komadiagnostikk. Elektroretinografi (ERG) brukes til undersøkelse av tapper og staver i øyenbunnen. Kvantitative sensoriske tester til utredning av patologiske smerter og undersøkelser av det autonome nervesystems funksjon, hører også med til klinisk nevrofysiologi.
Spesialiteten retter seg mot alle aldersgrupper, og krever utstrakt samarbeid med mange andre spesialiteter.

 

Hvor finner man KNF-laboratorier og spesialister i KNF?

Spesialiteten fungerer som andre- og tredjelinjetjeneste og spesialister i KNF er hovedsakelig knyttet til avdelinger ved universitetssykehus og andre større sykehus (sentralsykehus). Mindre sykehus kan også ha god nytte av spesialiteten, men har som oftest ikke egen spesialist ansatt ved avdelingen.  Klinisk nevrofysiologi egner seg for privat legepraksis, og det finnes noen privatpraktiserende kliniske nevrofysiologer i Norge. Det er en betydelig underkapasitet for en rekke av undersøkelsene.