Norsk forening for medisinsk genetikk

Møter og aktiviteter

Retningslinjer for priser som tildeles under fagmøtet

Priser for beste poster/muntlig innlegg: Programkomiteen utnevner abstract-/posterkomité, arbeidet kan gjerne deles på to komitéer om ønskelig.

Abstrakter må være innsendt innen fristen for å bli vurdert for abstract-/muntliginnleggpris. Det er den enkelte / enkelte avdelingen som har ansvar for å følge med på fristen.

Det anbefales å lage et skåringssystem (1-5) med utgangspunkt i kriteriene. Når det er gjort bør det tas noe hensyn til senioritet (fagligE kanoner kan forbigås av flinke yngre) og geografisk tilhørighet. Det kan fremme bredere deltagelse på møtet å være litt raus med de yngre og dem fra mindre avdelinger, selv om den faglige kvaliteten selvsagt er avgjørende. Samarbeid på tvers av avdelinger og innad i avdelinger teller positivt.

Beste poster (6 000 kr reisestipend)

 • Studiens vitenskapelige kvalitet
 • Kvalitet på innsendt abstract
 • Posterens innhold
 • Posterens utforming (visuelt og pedagogisk)
 • Evt. lightning talk
 • Hvor nytt er innholdet og posteren? Er posteren brukt ved tidligere møter?
 • Poster og innhold bør være rimelig nytt, helst laget inneværende år
 • Det teller ikke negativt om posteren ble lagt frem ved ESHG
 • Er arbeidet publisert?
 • Hvor mye av arbeidet (labarbeid, analyse, statistikk, klinisk undersøkelse osv.) er gjort av posterens eier?
 • Posterens eier står ved posteren og svarer godt og kort på spørsmål under poster session
 • Posteren kan ikke være valgt for muntlig presentasjon
 • Prisen er stillings-nøytral

Beste muntlige innlegg (10 000 kr reisestipend)

 • Studiens vitenskapelige kvalitet
 • Kvalitet på innsendte abstract
 • Presentasjonens innhold
 • Fremføring og pedagogiske ferdigheter
 • Holder tiden
 • Er abstractet laget spesifikt til møtet, eller er det resirkulert fra tidligere?
  - Abstract bør være rimelig nytt, helst laget inneværende år
  - Det teller ikke negativt om arbeidet er lagt frem ved ESHG
 • Er arbeidet publisert?
 • Hvor mye av arbeidet (labarbeid, analyse, statistikk, klinisk undersøkelse osv.) er gjort av den som presenterer?
 • Svarer godt og tydelig på spørsmål fra salen
 • Prisen er stillings-nøytral

Pris for beste artikkel med LiS som første- eller sisteforfatter:

Deles ut av styret i NFMG. Kandidatene nomineres enten av seg selv, kolleger eller leder i fuxx/Yngre genetikere.

Beste artikkel med LiS som første- eller sisteforfatter (10 000 kr reisestipend)

 • Artikkelen må være publisert/tilgjengelig på nett i tidsrommet mellom oktober året før fagmøtet til oktober samme år som fagmøtet.
 • Vinneren må være LiS på det tidspunktet artikkelen ble publisert.
 • Studiens vitenskapelige kvalitet.
 • Er arbeidet utført samtidig som man er i full jobb som LiS? Eller er det utført mens man var stipendiat/i annen stilling (helt eller delvis)? Forfattere som har vært i minst 80% LIS stilling under arbeidet bør prioriteres. Hensikten med prisen er å fremme vitenskapelig aktivitet blant dem som ikke er allerede aktive.
 • Hvor mye av arbeidet (labarbeid, analyse, statistikk, klinisk undersøkelse osv.) er gjort av den aktuelle LiS?
 • Er tema relevant for arbeidet som LiS i medisinsk genetikk (enten klinisk eller på laboratoriet)?

Vedtatt i styret i NFMG 14.05.2019