Koordinerende gruppe

Helsedirekoratet har i løpet av høsten 2013 og hele 2014 hatt månedlige møter i den koordinerende gruppen for implementering av NLK. Hovedfokusene for diskusjonene har vært selve kodesystemet, samt kvalitetsrisiko forbundet med mapping av prøvesvar i EPJ-systemene hos rekvirerende lege.

Tidlig i prosessen ble det påpekt at 1.oktober 2014 var for tidlig, fordi implementeringen var så veldig mye mer enn bare å implementere NLK inn i laboratoriedatasystemene. Hovedrisiko ble vurdert å ligge på oversettelsen fra NLK'sk tilbake til noe som EPJ-systemene kunne håndtere, både med tanke på aktuelle prøvesvar, men også for å ivareta prøvehistorikk. Helsedirektoratet har gjentatte ganger blitt sterkt oppfordret til å publisere lister for hva analyser heter i NLK og ved de ulike laboratoriene, samt innenfor de ulike EPJ-systemene. Heldigvis arbeidet fastlegene fram en tariffavtale i 2014 som setter av midler til blant annet utarbeidelse og formidling av slike mappinglister. 

De fleste helseregionene har valgt å plassere implementeringen inn i sine ulike prosjekter som går på elektronisk rekvirering og henvisning (kalt IHR i noen av helseregionene). Det har vært holdt introduksjonsmøter for leverandørene i EPJ-systemer i allmennpraksis og i sykehjem/hjemmesykepleie. Tidsplanen for implementeringen av NLK fremkommer av referatet fra 30.september (se link til NITO over). FHI jobber med å kartlegge behovet for ytterligere koder som dekker referanseanalyser, og vil implementere NLK innen 2015. Imidlertid vil ikke FHI prioritere å gjøre seg i stand til å sende ut prøvesvar elektronisk før helseforetakene makter å ta imot disse (egentlig sende til riktig adressat internt i HF'et).