Spesialitetskomiteen for medisinsk mikrobiologi

Spesialitetskomiteen skal i følge Legeforeningens generelle bestemmelser for spesialistutdanning for leger – i nært samarbeid med vedkommende fagmedisinske forening – ha sin oppmerksomhet henvendt på alle forhold av betydning for videre- og etterutdanningen i vedkommende spesialitet.
  • Vurdere spesialistreglene og eventuelt foreslå endringer.
  • Vurdere tiltak for kvalitetssikring av videre- og etterutdanningen, herunder ferdighetskrav, obligatoriske kurs med prøver, spesialistprøver m.v., samt holdningsskapende sider ved utdanningen.
  • Fremme forslag om nødvendige kurs og overvåke gjennomføringen av disse. Sikre at obligatoriske kurs arrangeres hyppig nok til at disse ikke forsinker spesialistutdanningen.
  • Overvåke virksomheten ved utdanningsinstitusjonene, herunder veilednings­ordning, utdanningsvirk­som­het og utdannings­program.
  • På bakgrunn av rapporter fra utdanningsinstitusjonene skal spesialitets­komiteene avgi årsrapport om situasjonen ved utdanningsinstitusjonene til spesialitetsrådet.
  • Vurdere spesialitetens stillingsstruktur, herunder behov for spesialister og utdanningsstillinger og innholdet i utdanningsstillingene.
  • Avgi innstilling til søknader fra sykehusavdelinger m.v. om godkjen­ning som utdanningsinstitusjon.
  • Sakkyndigvurderinger (gjelder spesialistene i komiteen) i forbindelse med spesialist­søknader.

Spesialitetskomiteene er sakkyndige og rådgivende organ for Dnlfs sentralstyre i spørsmål som vedrører spesialistutdanningen i den enkelte spesialitet.

Komiteens sammensetning

Profilbilde
Leder
Endresen, Kristoffer Hammer
Profilbilde
Medlem
Corwin, Linn Merete Brendefur
Profilbilde
Medlem
Leegaard, Truls Michael
Profilbilde
Medlem
Tellefsen, Odd Alexander
Profilbilde
LIS-medlem
Sivertsen, Audun
Profilbilde
Varamedlem
Bævre-Jensen, Roar Magne
Profilbilde
Varamedlem
Espvik, Heidi Johanne
Profilbilde
LIS-varamedlem
Strømme, Olaf